Certifikácia kozmetických výrobkov

Certifikácia kozmetických výrobkovPovinnosti zodpovednej osobyInformačná zložka kozmetického výrobkuSpráva o bezpečnosti kozmetického výrobku (CPSR)CPNP – registrácia kozmetických výrobkov v európskom portáliDistribútor kozmetických výrobkov na trhDovoz kozmetických výrobkov z tretích krajín Aktualizácia Správy o bezpečnosti kozmetického výrobkuHodnotenie bezpečnosti kozmetických výrobkov – skúsenosti

Certifikácia kozmetických výrobkov
Ekotoxikologické centrum
 Vám ponúka poradenské služby zabezpečenie dokumentácie potrebnej pre uvedenie kozmetických výrobkov na trh EÚ:
*vypracovanie správy o bezpečnosti (CPSR)
*asistencia pri tvorbe informačnej zložky (PIF)
*vypracovanie textovej časti etikety
*oznámenie kozmetických výrobkov v CPNP
*kontrola dokumentácie
*aktualizácia dokumentácie
*individuálne konzultácie

ekotox@ekotox.sk

+421 (2) 4594 3712

Kontaktný formulár

Pre uvedenie kozmetických výrobkov na trh platí na území Spoločenstva systém pravidiel, ktoré upravuje hlavne Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 z 30. novembra 2009 o kozmetických výrobkoch.
Certifikát pre kozmetické výrobky sa v zmysle legislatívnych požiadaviek nevyžaduje. Dokumentácia potrebná pre uvedenie kozmetických výrobkov na trh má podobu informačnej zložky o výrobku (PIF – Product Information File).

Informačná zložka o výrobku musí obsahovať tieto informácie a údaje:

*popis kozmetického výrobku,
*správu o bezpečnosti kozmetického výrobku,
*popis výrobného postupu a vyhlásenie o dodržaní správnej výrobnej praxe,
*dôkaz o účinku deklarovanom pre kozmetický výrobok,
*údaje o akýchkoľvek testoch na zvieratách vykonaných výrobcom, jeho zástupcami alebo dodávateľmi, týkajúcich sa vývoja alebo posúdenia bezpečnosti kozmetického výrobku alebo jeho zložiek vrátane akéhokoľvek testovania na zvieratách vykonaného s cieľom splniť legislatívne alebo regulačné požiadavky tretích krajín.
Zodpovedná osoba musí mať aj tieto dokumenty:
*doklad o oznámení kozmetických výrobkov v CPNP,
*rozhodnutie na uvedenie priestorov do prevádzky od miestne príslušného
regionálneho úradu vereného zdravotníctva,
*potvrdenie o zdravotnej a odbornej spôsobilosti.
*správu o bezpečnosti kozmetického výrobku,
*popis výrobného postupu a vyhlásenie o dodržaní správnej výrobnej praxe,
*dôkaz o účinku deklarovanom pre kozmetický výrobok,
*údaje o akýchkoľvek testoch na zvieratách vykonaných výrobcom, jeho zástupcami alebo dodávateľmi, týkajúcich sa vývoja alebo posúdenia bezpečnosti kozmetického výrobku alebo jeho zložiek vrátane akéhokoľvek testovania na zvieratách vykonaného s cieľom splniť legislatívne alebo regulačné požiadavky tretích krajín.
Zodpovedná osoba musí mať aj tieto dokumenty:
*doklad o oznámení kozmetických výrobkov v CPNP,
*rozhodnutie na uvedenie priestorov do prevádzky od miestne príslušného
regionálneho úradu vereného zdravotníctva,
*potvrdenie o zdravotnej a odbornej spôsobilosti.


Kozmetický výrobok

Podľa nariadenia o kozmetických výrobkoch je kozmetický výrobok definovaný takto:

„kozmetický výrobok“ je každá látka alebo zmes, ktorá je určená na kontakt s rôznymi vonkajšími časťami ľudského tela (pokožka, vlasové systémy, nechty, pery a vonkajšie pohlavné orgány) alebo so zubami a sliznicou ústnej dutiny na účely výlučne, alebo najmä ich čistenia, parfumovania, zmeny ich vzhľadu, ich ochrany, udržiavania v dobrom stave alebo úpravy telesného pachu.

Na trh môžu byť uvedené iba kozmetické výrobky, ku ktorým je určená právnická alebo fyzická osoba v Spoločenstve ako „zodpovedná osoba“.


Zodpovedná osoba

Zodpovednou osobou môže byť:

1. Výrobca – v prípade kozmetického výrobku vyrobeného v Spoločenstve, ktorý sa následne nevyvezie a opäť nedovezie do Spoločenstva; ak je výrobca takéhoto kozmetického výrobku usadený mimo Spoločenstva, písomným splnomocnením ustanoví zodpovednú osobu so sídlom v Spoločenstve a táto svoje ustanovenie písomne prijme.

2. Dovozca – v prípade kozmetického výrobku dovezeného z tretej krajiny.

Výrobca aj dovozca môžu písomným splnomocnením za zodpovednú osobu ustanoviť inú osobu usadenú v Spoločenstve, ktorá svoje ustanovenie písomne prijme.

3. Distribútor – v prípade, ak kozmetický výrobok uvedie na trh pod svojím menom alebo ochrannou známkou alebo výrobok, ktorý už je uvedený na trh, zmení spôsobom, ktorý by mohol ovplyvniť jeho súlad s platnými požiadavkami (preklad informácií o kozmetickom výrobku, ktorý je už uvedený na trh, sa nepovažuje za takú úpravu tohto výrobku, ktorá by mohla ovplyvniť jeho súlad s platnými požiadavkami).

„Výrobca“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyrába kozmetický výrobok, alebo ktorá si dala takýto výrobok navrhnúť alebo vyrobiť a uvádza tento kozmetický výrobok na trh pod svojím menom alebo ochrannou známkou.

„Dovozca“ je každá fyzická alebo právnická osoba so sídlom v Spoločenstve, ktorá uvádza kozmetický výrobok z tretej krajiny na trhu Spoločenstva.

„Distribútor“ je každá fyzická alebo právnická osoba v dodávateľskom reťazci okrem výrobcu alebo dovozcu, ktorá sprístupňuje kozmetický výrobok na trhu.


Bezpečnosť kozmetických výrobkov

Kozmetický výrobok sprístupnený na trh musí byť bezpečný pre zdravie ľudí, ak je použitý za bežných alebo racionálne predvídateľných podmienok, pričom sa berie do úvahy najmä:

a) prezentácia;
b) označenie;
c) návody na použitie a likvidáciu;
d) všetky iné indikácie alebo informácie poskytnuté zodpovednou osobou.

Zodpovedná osoba pred uvedením kozmetického výrobku na trh zabezpečí, aby bola na základe príslušných informácií posúdená jeho bezpečnosť a vypracovaná správa o bezpečnosti kozmetického výrobku.

Viac informácií o povinnostiach zodpovednej osoby a správe o bezpečnosti môžete nájsť v samostatných článkoch k týmto témam.


Certifikácia kozmetických výrobkov

 

ekotox@ekotox.sk

+421 (2) 4594 3712

Kontaktný formulár