Informačná zložka kozmetického výrobku

Certifikácia kozmetických výrobkovPovinnosti zodpovednej osobyInformačná zložka kozmetického výrobkuSpráva o bezpečnosti kozmetického výrobku (CPSR)CPNP – registrácia kozmetických výrobkov v európskom portáliDistribútor kozmetických výrobkov na trhDovoz kozmetických výrobkov z tretích krajín Aktualizácia Správy o bezpečnosti kozmetického výrobkuHodnotenie bezpečnosti kozmetických výrobkov – skúsenosti

Ekotoxikologické centrum Vám ponúka poradenské služby zabezpečenie dokumentácie potrebnej pre uvedenie kozmetických výrobkov na trh EÚ:
*vypracovanie správy o bezpečnosti (CPSR)
*asistencia pri tvorbe informačnej zložky (PIF)
*vypracovanie textovej časti etikety
*oznámenie kozmetických výrobkov v CPNP
*kontrola dokumentácie
*aktualizácia dokumentácie
*individuálne konzultácie 

ekotox@ekotox.sk

 

 

+421 (2) 4594 3712

 

 

Kontaktný formulár

 


Informačná zložka kozmetického výrobku (PIF)

Pri uvedení kozmetického výrobku na trh musí mať zodpovedná osoba vypracovanú informačnú zložku o výrobku (PIF – Product Information File).

Informačná zložka o výrobku obsahuje nasledovné informácie a údaje, ktoré sa v prípade potreby aktualizujú:

  • *popisem kozmetického výrobku, ktorý umožní jednoznačné priradenie informačnej zložky o výrobku k danému kozmetickému výrobku;
  • *správu o bezpečnosti kozmetického výrobku;
  • *popisem výrobného postupu a vyhlásenie o dodržaní správnej výrobnej praxe;
  • *v prípade opodstatnenom charakterom alebo účinkom kozmetického výrobku, dôkaz o účinku deklarovanom pre daný kozmetický výrobok;
  • *údaje o akýchkoľvek testoch na zvieratách vykonaných výrobcom, jeho zástupcami alebo dodávateľmi, týkajúcich sa vývoja alebo posúdenia bezpečnosti kozmetického výrobku alebo jeho zložiek vrátane akéhokoľvek testovania na zvieratách vykonaného s cieľom splniť legislatívne alebo regulačné požiadavky tretích krajín.Informačná zložka musí byť ľahko dostupná pre kontrolné orgány v elektronickom. Alebo inom formáte a na adrese uvedenej na označení výrobku. Informácie, ktoré sú obsahom informačnej zložky o výrobku, musia byť dostupné v jazyku ľahko zrozumiteľnom pre kontrolné orgány. Informačnú zložku je potrebné uchovávať počas desiatich rokov od dátumu, keď bola uvedená na trh posledná šarža kozmetického výrobku.

Príslušný orgán členského štátu. Na ktorého území bol daný kozmetický výrobok sprístupnený. Môže požiadať príslušný orgán členského štátu, v ktorom je informačná zložka o výrobku dostupná. Aby si overil, či informačná zložka o výrobku spĺňa požiadavky uvedené v nariadení. A či informácie v nej uvedené poskytujú dôkazy o jeho bezpečnosti.

Na základe tejto žiadosti dožiadaný príslušný orgán bezodkladne a s ohľadom na stupeň naliehavosti prípadu zložku overí a informuje žiadajúci príslušný orgán o svojich zisteniach.

Informačná zložka kozmetického výrobku