CPNP – registrácia kozmetických výrobkov v európskom portáli

Certifikácia kozmetických výrobkovPovinnosti zodpovednej osobyInformačná zložka kozmetického výrobkuSpráva o bezpečnosti kozmetického výrobku (CPSR)CPNP – registrácia kozmetických výrobkov v európskom portáliDistribútor kozmetických výrobkov na trhDovoz kozmetických výrobkov z tretích krajín Aktualizácia Správy o bezpečnosti kozmetického výrobkuHodnotenie bezpečnosti kozmetických výrobkov – skúsenosti

Ekotoxikologické centrum Vám ponúka poradenské služby zabezpečenie dokumentácie potrebnej pre uvedenie kozmetických výrobkov na trh EÚ:
*vypracovanie správy o bezpečnosti (CPSR)
*asistencia pri tvorbe informačnej zložky (PIF)
*vypracovanie textovej časti etikety
*oznámenie kozmetických výrobkov v CPNP
*kontrola dokumentácie
*aktualizácia dokumentácie
*individuálne konzultácie

ekotox@ekotox.sk

+421 (2) 4594 3712

Kontaktný formulár

CPNP – oznámenie kozmetických výrobkov v európskom portáli

Pred uvedením kozmetického výrobku na trh musí zodpovedná osoba predložiť Komisii elektronicky tieto informácie:

a) kategóriu kozmetického výrobku a jeho názov alebo názvy umožňujúce jeho konkrétnu identifikáciu;

b) meno zodpovednej osoby a adresu, na ktorej je informačná zložka o výrobku ľahko dostupná;

c) krajinu pôvodu v prípade dovozu;

d) členský štát, v ktorom je daný kozmetický výrobok uvedený na trh;

e) kontaktné údaje o fyzickej osobe, na ktorú je možné sa v prípade potreby obrátiť;

f) prítomnosť látok vo forme nanomateriálov a:

i) ich identifikáciu vrátane chemického názvu (IUPAC) a iných deskriptorov v zmysle bodu 2 preambuly k prílohám II až VI k tomuto nariadeniu;

ii) racionálne predvídateľné podmienky expozície;

g) názov a číslo služby chemických abstraktov (CAS) alebo číslo ES látok klasifikovaných ako karcinogénne, mutagénne alebo toxické pre reprodukciu (CMR) kategórie 1A alebo 1B podľa časti 3 prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008;

h) rámcové zloženie, ktoré umožní včasné a adekvátne lekárske ošetrenie v prípade ťažkostí.

Pri uvedení kozmetického výrobku na trh zodpovedná osoba oznámi Komisii pôvodné označenie a v prípade, ak je dostatočne čitateľné, fotografiu príslušného obalu.

Distribútor, ktorý v členskom štáte sprístupňuje kozmetický výrobok, ktorý je už uvedený na trh v inom členskom štáte a z vlastnej iniciatívy preloží ktorýkoľvek údaj z označenia tohto výrobku s cieľom vyhovieť vnútroštátnym právnym predpisom, predloží Komisii elektronicky tieto informácie:

a) kategória kozmetického výrobku, názov v členskom štáte odoslania a názov v členskom štáte, v ktorom sa výrobok sprístupňuje, aby sa umožnila jeho konkrétna identifikácia;

b) členský štát, v ktorom sa kozmetický výrobok sprístupňuje;

c) jeho meno a adresu;

d) meno a adresu zodpovednej osoby a adresu, na ktorej je informačná zložka o výrobku ľahko dostupná.

Ak dôjde k zmene ktorejkoľvek z informácií, zodpovedná osoba alebo distribútor zabezpečí bezodkladne ich aktualizáciu.