Aktualizácia Správy o bezpečnosti kozmetického výrobku

Certifikácia kozmetických výrobkovPovinnosti zodpovednej osobyInformačná zložka kozmetického výrobkuSpráva o bezpečnosti kozmetického výrobku (CPSR)CPNP – registrácia kozmetických výrobkov v európskom portáliDistribútor kozmetických výrobkov na trhDovoz kozmetických výrobkov z tretích krajín Aktualizácia Správy o bezpečnosti kozmetického výrobkuHodnotenie bezpečnosti kozmetických výrobkov – skúsenosti

Ekotoxikologické centrum Vám ponúka poradenské služby zabezpečenie dokumentácie potrebnej pre uvedenie kozmetických výrobkov na trh EÚ:
*vypracovanie správy o bezpečnosti (CPSR)
*asistencia pri tvorbe informačnej zložky (PIF)
*vypracovanie textovej časti etikety
*oznámenie kozmetických výrobkov v CPNP
*kontrola dokumentácie
*aktualizácia dokumentácie
*individuálne konzultácie

ekotox@ekotox.sk

+421 (2) 4594 3712

Kontaktný formulár

Aktualizácia správy o bezpečnosti kozmetického výrobku

Zodpovedná osoba musí pred uvedením kozmetického výrobku na trh zabezpečiť, aby bola na základe príslušných informácií posúdená bezpečnosť kozmetického výrobku a  vypracovaná správa o bezpečnosti v súlade s prílohou I nariadenia o kozmetických výrobkoch.

Podľa článku 10 musí zodpovedná osoba zabezpečiť aj aktualizáciu správy o  bezpečnosti kozmetického výrobku s ohľadom na doplňujúce dôležité informácie, ktoré sa objavia následne po uvedení výrobku na trh.

Kozmetické výrobky

Takýmito informáciami sú primárne:

  • zaradenie zložky kozmetického výrobku do zoznamu zakázaných látok – príloha II;
  • zaradenie zložky kozmetického výrobku do zoznamu regulovaných látok – príloha III alebo zmena podmienok obmedzenia;
  • vyradenie látky, ktoré je obsiahnutá v kozmetickom výrobku z príloh IV až VI.

V prípade potreby sa musia aktualizovať aj ostatné časti informačnej zložky.

Spoločnosti, ktoré uviedli kozmetické výrobky na trh EÚ by mali pravidelne kontrolovať aktuálnosť informácií a najmä status jednotlivých zložiek obsiahnutých vo výrobku.

Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/831 z 22. mája 2019, ktorým sa menia prílohy II, III a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch prinieslo významné zmeny s cieľom jednotne vykonávať zákaz CMR látok, a to:

  • rozšírenie zoznamu zakázaných látok v prílohe II o 227 záznamov; príloha II teraz obsahuje 1611 položiek;
  • v prílohe III bolo vypustených 5 položiek, 1 položka bola upravená a 2 boli doplnené;
  • v prílohe V boli vypustené 4 položky a 1 položka bola upravená.

Školenia a webináre