Search Results

EÚ upravuje používanie určitých nanomateriálov v kozmetických výrobkoch

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2024/858 (14. marca 2024) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 1223/2009/ES o kopolymére styrén/akrylát, kopolymére styrénu/akrylátu, medi, koloidnej medi, hydroxyapatite, o modifikácii zlata, koloidnej zlata, kyseliny tioetylaminohyalurónovej, acetylheptapeptidu-9 koloidného zlata, platiny, platiny koloidnej, acetyltetrapeptidu-17 platiny koloidnej a koloidného striebra v kozmetických výrobkoch Vyšetrovanie Vedeckého výboru pre bezpečnosť spotrebiteľov…

Účinok 21. ATP na nariadenie CLP 

V súčasnosti je v platnosti posledná aktualizácia, 21. prispôsobenie technickému pokroku (ATP) nariadenia o klasifikácii, označovaní a balení (CLP). Aktualizácia prináša nové kritériá na zabezpečenie toho, aby klasifikácia nebezpečných chemikálií zodpovedala najnovším vedeckým poznatkom a medzinárodným normám. Jej cieľom je aj zlepšiť transparentnosť a účinnosť informácií o chemických rizikách. Medzi…

Olovo na pracovisku: nové hodnoty OEL a BEL pre olovo a jeho anorganické zlúčeniny

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2024/869  z 13. marca 2024, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/37/ES a smernica Rady 98/24/ES, pokiaľ ide o limitné hodnoty olova a jeho anorganických zlúčenín a diizokyanátov. Parlament prvýkrát za štyridsať rokov prijal nové limity vystavenia olovu. Touto zmenou…

Retinol, Retinyl Acetate, Retinyl Palmitate (Vitamín A) + ďalšie látky – obmedzenia v kozmetických výrobkoch

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2024/996 z 3. apríla 2024, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009, pokiaľ ide o používanie vitamínu A, látok Alpha-Arbutin a Arbutin a určitých látok s vlastnosťami potenciálneho endokrinného disruptora v kozmetických výrobkoch  EU obmedzilo vitamín A, Genistein, Daidzein, Kojic Acid, alpha-arbutin and…

Diizokyanáty na pracovisku: hodnoty OEL a BEL pre olovo a jeho anorganické zlúčeniny 

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2024/869   z 13. marca 2024,  ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/37/ES a smernica Rady 98/24/ES, pokiaľ ide o limitné hodnoty olova a jeho anorganických zlúčenín a diizokyanátov   Európsky parlament po prvýkrát prijal nové limity vystavenia diizokyanátom.  Smernica (EÚ) 2024/869:…

POŽIADAVKY NA BIOLOGICKÚ ODBÚRATEĽNOSŤ  

Detergenty a povrchovo aktívne látky musia spĺňať požiadavky na biologickú odbúrateľnosť stanovené v prílohe I .  Výnimka z požiadaviek na biologickú odbúrateľnosť:  i. povrchovo aktívne látky uvedené v zoznam schválených účinných    ii. povrchovo aktívne látky sú zaradené do programu preskúmania   Detergenty obsahujúce mikroorganizmy musia spĺňať požiadavky stanovené v prílohe II tohto nariadenia.  Detergenty…

PAS VÝROBKU 

Povinnosť vytvoriť pred uvedením na trh. Vytvorením pasu výrobku výrobca preberá zodpovednosť za súlad detergentu alebo povrchovo aktívnej látky s týmto nariadením.  Požiadavky:  REGISTER PASOV VÝROBKOV Do registra výrobca alebo splnomocnený subjekt  nahrá do registra údaje pred uvedením na trh.  Do registra má prístup komisia, orgány dohľadu nad trhom a…

POŽIADAVKY NA OZNAČOVANIE 

A. Všeobecné požiadavky na označovanie  B. Údaje na etikete  C. Údaje pre voľne ložené výrobky sa  uvedú v sprievodnej dokumentácii D. Etiketa pre spotrebiteľov pracích prostriedkov a detergentov pre automatické umývačky riadu obsahuje údaje  Formy označovania  Prvky označovania (časť B) uvádzať na fyzickej alebo na digitálnej etikete.   Informácie o dávkovaní spotrebných…