CMR látky v kozmetických výrobkoch

Certifikácia kozmetických výrobkovPovinnosti zodpovednej osobyInformačná zložka kozmetického výrobkuSpráva o bezpečnosti kozmetického výrobku (CPSR)CPNP – registrácia kozmetických výrobkov v európskom portáliDistribútor kozmetických výrobkov na trhDovoz kozmetických výrobkov z tretích krajín Aktualizácia Správy o bezpečnosti kozmetického výrobkuHodnotenie bezpečnosti kozmetických výrobkov – skúsenosti

Ekotoxikologické centrum Vám ponúka poradenské služby zabezpečenie dokumentácie potrebnej pre uvedenie kozmetických výrobkov na trh EÚ:
*vypracovanie správy o bezpečnosti (CPSR)
*asistencia pri tvorbe informačnej zložky (PIF)
*vypracovanie textovej časti etikety
*oznámenie kozmetických výrobkov v CPNP
*kontrola dokumentácie
*aktualizácia dokumentácie
*individuálne konzultácie

ekotox@ekotox.sk

+421 (2) 4594 3712

Kontaktný formulár


Látky CMR

sú látky, ktoré sú v zmysle nariadenia CLP (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006) klasifikované ako karcinogénne, mutagénne alebo toxické pre reprodukciu v kategórii 1A, 1B alebo 2.

Karcinogén

je látka alebo zmes látok, ktorá vyvoláva rakovinu alebo zvyšuje jej výskyt. Látky, ktoré vyvolali nezhubné alebo zhubné nádory pri dobre vykonaných experimentálnych štúdiách na zvieratách, sa takisto považujú za pravdepodobné alebo podozrivé ľudské karcinogény, pokiaľ neexistujú presvedčivé dôkazy o tom, že mechanizmus tvorby nádoru nie je pre ľudí relevantný.

Mutácia

je trvalá zmena množstva a štruktúry genetického materiálu v bunke. Pojem „mutácia“ sa vzťahuje tak na dedičné genetické zmeny, ktoré sa môžu prejavovať na úrovni fenotypu, ako aj na príslušné modifikácie DNA, ak sú známe (vrátane napríklad špecifických zmien bázových párov a chromozomálnych translokácií). Pojem „mutagénny“ a „mutagén“ sa používa pri látkach, ktoré spôsobujú zvýšený výskyt mutácií v populáciách buniek a/alebo organizmoch.

Reprodukčná toxicita

zahŕňa nepriaznivé účinky na pohlavné funkcie a plodnosť u dospelých mužov a žien, ako aj vývojovú toxicitu u potomstva. Reprodukčná toxicita sa v systéme klasifikácie ďalej rozdeľuje na dve hlavné položky:

a) nepriaznivé účinky na pohlavné funkcie a plodnosť;

b) nepriaznivé účinky na vývoj potomstva.

Kozmetické výrobky nesmú obsahovať látky, ktoré sú klasifikované ako CMR látky kategórie 2 podľa nariadenia CLP. Napriek tomu, látka klasifikovaná v kategórii 2 sa môže použiť v kozmetickom výrobku, ak bola zhodnotená VVBS (Vedecký výbor pre bezpečnosť spotrebiteľov) a uznaná za bezpečnú pre použitie v kozmetických výrobkoch.

Kozmetické výrobky nesmú obsahovať látky, ktoré sú klasifikované ako CMR látky kategórie 1A alebo 1B podľa nariadenia CLP. Napriek tomu, tieto látky môžu byť výnimočne použité v kozmetických výrobkoch v prípade, že následne po ich klasifikácii ako CMR látky kategórie 1A a 1B podľa nariadenia CLP, sú splnené všetky tieto podmienky:

a) sú v súlade s požiadavkami na bezpečnosť potravín podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín;

b) nie sú dostupné nijaké vhodné alternatívne látky, ako je potvrdené v analýze alternatív;

c) žiadosť sa týka konkrétneho použitia kategórie výrobkov so známou expozíciou; a

d) boli zhodnotené VVBS a uznané za bezpečné pre použitie v kozmetických výrobkoch, najmä s ohľadom na expozíciu týmito výrobkami a s prihliadnutím na celkovú expozíciu z iných zdrojov, s osobitným zreteľom na zraniteľné skupiny obyvateľstva.
CMR látky v kozmetických výrobkoch