Nariadenie CLP – právna procedúra pre implementáciu zmien

Nariadenie CLP – právna procedúra pre implementáciu zmien

Nariadenie CLP – právna procedúra pre implementáciu zmien

CLP nariadenie

Jedným z opatrení uvedených v stratégii pre chemické látky pre udržateľnosť v rámci Európskej zelenej dohody je cielená revízia nariadenia o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (CLP).

Očakáva sa, že revízia sa bude týkať mnohých otázok, ako je napríklad zavedenie nových tried nebezpečenstva (naprríklad pre endokrinné rozrušovače), ale aj riešenie praktických otázok s označovaním alebo oznamovaním informácií toxikologickým centrám.

CLP je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, preto by sa všetky zmeny a doplnenia nariadenia mali prijať v rámci riadneho legislatívneho postupu, avšak Európska komisia bola splnomocnená na zmenu a doplnenie určitých častí, takže v praxi môže zmeniť a doplniť prílohy a niektoré články prostredníctvom delegovaného aktu namiesto riadneho legislatívneho postupu.

Nové triedy nebezpečnosti ?

Komisia plánuje prijať určité zmeny a doplnenia na základe svojho splnomocnenia v rámci revízie CLP prostredníctvom delegovaného aktu. Cieľom týchto pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov je zaviesť nové triedy nebezpečnosti a kritériá na posúdenie niektorých dodatočných rizík pre ľudské zdravie a životné prostredie pre chemické látky a zmesi.

Bola vznesená otázka, či je Komisia oprávnená prijať takéto zmeny a doplnenia podľa súčasných ustanovení CLP.

Najdôležitejšou otázkou je, či pridanie nových tried nebezpečnosti možno považovať za menej podstatný prvok nariadenia CLP, ktorý by mohla Európska Komisia zmeniť a doplniť bez účasti Európskeho parlamentu.

https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp?FormPrincipal:_idcl=FormPrincipal:_id1&FormPrincipal_SUBMIT=1&id=ba6b36e1-cae5-4d29-b6e1-c2ceb6c97492&javax.faces.ViewState=oXd0l7K%2BjNlx4B3AI1Nj2tnpFbQfl7AjVikT6Q2NGim1X96lF3xQq1plj05AE9Ko02BZMWaqQAaYseODX6jFymHSRkFZ0UYA0B6%2B2TMJ9yPs5M1iMAArosKYrbvAl3qWhD2mG7lxSjULrr83lHfU3En0GppU%2B5qiJhU5MA%3D%3D

Ekotox CLP stránky: https://ekotoxcenters.eu/karta-bezpecnostnych-udajov/clp/