CLP

Aktuálne doplnenia nariadenia CLP 07/2023

Aktuálne doplnenia nariadenia CLP 07/2023


Dve nariadenia menia a dopĺňajú prílohu VI k CLP. Boli uverejnené v úradnom vestníku 11. júla a nadobudli účinnosť 31. júla 2023.

Nariadením 2023/1435 sa mení a dopĺňa príloha VI k nariadeniu CLP revíziou harmonizovaných klasifikácií zlúčenín bóru na jednej strane a kyseliny 2-etylhexánovej (2-EHA) a jej solí na strane druhej. Tieto nové klasifikácie budú platiť od 1. februára 2025.

Nariadením 2023/1434 sa vytvárajú nové poznámky v súvislosti s týmito položkami:

• Poznámky 11 a 12 týkajúce sa aditívnosti nebezpečenstva pre reprodukčnú toxicitu:

Poznámka 11 špecifická pre boritany,

Poznámka 12 sa vzťahuje na 2-EHA a v budúcnosti sa pravdepodobne priradí látkam iným; je formulovaný tak, aby sa neobmedzoval na vstup 2-EHA,

Špecifikujú, že klasifikácia zmesí ako toxických pre reprodukciu je potrebná, ak súčet koncentrácií rôznych látok v zmesi uvádzanej na trh je rovný alebo väčší ako 0,3 %.

• Poznámka X (platí pre 2-EHA, ale v budúcnosti bude pravdepodobne priradená iným).

Špecifikuje, že klasifikácia je založená len na nebezpečných vlastnostiach konštrukčnej časti spoločných pre látky. Látky, na ktoré sa vzťahuje táto poznámka, preto musia byť samoklasifikované, aby sa zohľadnili nebezpečenstvá spojené s inými konštrukčnými prvkami.

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2023/1434 zo dňa 25. apríla 2023 mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008. Toto nariadenie sa týka klasifikácie, označovania a balenia látok a zmesí, konkrétne dopĺňa poznámky do pododdielu 1.1.3 časti 1 prílohy VI.

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2023/1434/oj

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2023/1435

z 2. mája 2023, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, pokiaľ ide o úpravu záznamov v časti 3 prílohy VI týkajúcich sa kyseliny 2-etylhexánovej a jej solí, kyseliny boritej, oxidu boritého, hydrátu tetraboritanu disodného, bezvodého tetraboritanu disodného, sodnej soli kyseliny trihydrogenboritej, dekahydrátu tetraboritanu disodného a pentahydrátu tetraboritanu disodného

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2023/1434/oj

Ekotox CLP webstránky: https://ekotoxcenters.eu/karta-bezpecnostnych-udajov/clp/

Ekotoxtraining (webináre a online konzultácie): https://trainingeu.eu/

Nariadenie CLP – právna procedúra pre implementáciu zmien

Nariadenie CLP – právna procedúra pre implementáciu zmien

CLP nariadenie

Jedným z opatrení uvedených v stratégii pre chemické látky pre udržateľnosť v rámci Európskej zelenej dohody je cielená revízia nariadenia o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (CLP).

Očakáva sa, že revízia sa bude týkať mnohých otázok, ako je napríklad zavedenie nových tried nebezpečenstva (naprríklad pre endokrinné rozrušovače), ale aj riešenie praktických otázok s označovaním alebo oznamovaním informácií toxikologickým centrám.

CLP je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, preto by sa všetky zmeny a doplnenia nariadenia mali prijať v rámci riadneho legislatívneho postupu, avšak Európska komisia bola splnomocnená na zmenu a doplnenie určitých častí, takže v praxi môže zmeniť a doplniť prílohy a niektoré články prostredníctvom delegovaného aktu namiesto riadneho legislatívneho postupu.

Nové triedy nebezpečnosti ?

Komisia plánuje prijať určité zmeny a doplnenia na základe svojho splnomocnenia v rámci revízie CLP prostredníctvom delegovaného aktu. Cieľom týchto pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov je zaviesť nové triedy nebezpečnosti a kritériá na posúdenie niektorých dodatočných rizík pre ľudské zdravie a životné prostredie pre chemické látky a zmesi.

Bola vznesená otázka, či je Komisia oprávnená prijať takéto zmeny a doplnenia podľa súčasných ustanovení CLP.

Najdôležitejšou otázkou je, či pridanie nových tried nebezpečnosti možno považovať za menej podstatný prvok nariadenia CLP, ktorý by mohla Európska Komisia zmeniť a doplniť bez účasti Európskeho parlamentu.

https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp?FormPrincipal:_idcl=FormPrincipal:_id1&FormPrincipal_SUBMIT=1&id=ba6b36e1-cae5-4d29-b6e1-c2ceb6c97492&javax.faces.ViewState=oXd0l7K%2BjNlx4B3AI1Nj2tnpFbQfl7AjVikT6Q2NGim1X96lF3xQq1plj05AE9Ko02BZMWaqQAaYseODX6jFymHSRkFZ0UYA0B6%2B2TMJ9yPs5M1iMAArosKYrbvAl3qWhD2mG7lxSjULrr83lHfU3En0GppU%2B5qiJhU5MA%3D%3D

Ekotox CLP stránky: https://ekotoxcenters.eu/karta-bezpecnostnych-udajov/clp/