Aktuálne doplnenia nariadenia CLP 07/2023

Aktuálne doplnenia nariadenia CLP 07/2023

Aktuálne doplnenia nariadenia CLP 07/2023


Dve nariadenia menia a dopĺňajú prílohu VI k CLP. Boli uverejnené v úradnom vestníku 11. júla a nadobudli účinnosť 31. júla 2023.

Nariadením 2023/1435 sa mení a dopĺňa príloha VI k nariadeniu CLP revíziou harmonizovaných klasifikácií zlúčenín bóru na jednej strane a kyseliny 2-etylhexánovej (2-EHA) a jej solí na strane druhej. Tieto nové klasifikácie budú platiť od 1. februára 2025.

Nariadením 2023/1434 sa vytvárajú nové poznámky v súvislosti s týmito položkami:

• Poznámky 11 a 12 týkajúce sa aditívnosti nebezpečenstva pre reprodukčnú toxicitu:

Poznámka 11 špecifická pre boritany,

Poznámka 12 sa vzťahuje na 2-EHA a v budúcnosti sa pravdepodobne priradí látkam iným; je formulovaný tak, aby sa neobmedzoval na vstup 2-EHA,

Špecifikujú, že klasifikácia zmesí ako toxických pre reprodukciu je potrebná, ak súčet koncentrácií rôznych látok v zmesi uvádzanej na trh je rovný alebo väčší ako 0,3 %.

• Poznámka X (platí pre 2-EHA, ale v budúcnosti bude pravdepodobne priradená iným).

Špecifikuje, že klasifikácia je založená len na nebezpečných vlastnostiach konštrukčnej časti spoločných pre látky. Látky, na ktoré sa vzťahuje táto poznámka, preto musia byť samoklasifikované, aby sa zohľadnili nebezpečenstvá spojené s inými konštrukčnými prvkami.

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2023/1434 zo dňa 25. apríla 2023 mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008. Toto nariadenie sa týka klasifikácie, označovania a balenia látok a zmesí, konkrétne dopĺňa poznámky do pododdielu 1.1.3 časti 1 prílohy VI.

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2023/1434/oj

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2023/1435

z 2. mája 2023, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, pokiaľ ide o úpravu záznamov v časti 3 prílohy VI týkajúcich sa kyseliny 2-etylhexánovej a jej solí, kyseliny boritej, oxidu boritého, hydrátu tetraboritanu disodného, bezvodého tetraboritanu disodného, sodnej soli kyseliny trihydrogenboritej, dekahydrátu tetraboritanu disodného a pentahydrátu tetraboritanu disodného

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2023/1434/oj

Ekotox CLP webstránky: https://ekotoxcenters.eu/karta-bezpecnostnych-udajov/clp/

Ekotoxtraining (webináre a online konzultácie): https://trainingeu.eu/

Pridaj komentár