Formaldehyd – obmedzenia zverejnené

Formaldehyd – obmedzenia zverejnené

Formaldehyd – obmedzenia zverejnené

Obmedzenie formaldehydu

Obmedzenie týkajúce sa formaldehydu a látok uvoľňujúcich formaldehyd prijala Komisia 14. júla 2023 a bolo uverejnené 17. júla v Úradnom vestníku EÚ: Nariadenie č. 2023/1464.

Tento nový záznam, č. 77 prílohy XVII k REACH, má za cieľ zakázať uvádzanie na trh výrobkov obsahujúcich formaldehyd alebo látky uvoľňujúce formaldehyd, ktorých koncentrácie formaldehydu presahujú 0,062 mg/m3 pre výrobky na báze dreva, nábytok a 0,08 mg/m3 pre ostatné výrobky. Je tam uvedené osobitné ustanovenie pre interiér cestných vozidiel, v ktorom koncentrácia emitovaného formaldehydu nesmie prekročiť 0,062 mg/m3.

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2023/1464 zo 14. júla 2023, ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, pokiaľ ide o formaldehyd a látky uvoľňujúce formaldehyd

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1464/oj

Chemický manažment – Ekotox webstránky: https://ekotox.eu/chemicals-management/ Ekotoxtraining (webináre a online konzultácie): https://trainingeu.eu/

Pridaj komentár