Aktualizácia zoznamu vonných alergénov, ktoré sa musia uvádzať na obale kozmetických výrobkov

Aktualizácia zoznamu vonných alergénov, ktoré sa musia uvádzať na obale kozmetických výrobkov

Aktualizácia zoznamu vonných alergénov, ktoré sa musia uvádzať na obale kozmetických výrobkov

Európska Komisia prijala Nariadenie Komisie (EÚ) 2023/1545 z 26. júla 2023, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009, pokiaľ ide o označovanie vonných alergénov v kozmetických výrobkoch.

V súlade s článkom 19 ods. 1 písm. g) nariadenia (ES) č. 1223/2009 sa na obale kozmetických výrobkov uvádzajú ich zložky. Vonné a aromatické zložky a ich suroviny sa v zozname zložiek označujú názvami „parfum“ alebo „aroma“. Výnimkou z tejto terminológie sú látky, pre ktoré nariadenie o kozmetických výrobkoch stanovuje individuálne označovanie. V súčasnosti podlieha individuálnemu označovaniu 24 vonných alergénov (príloha III k nariadeniu (ES) č. 1223/2009).

Vedecký výbor pre bezpečnosť spotrebiteľov identifikoval ďalších 56 vonných alergénov. Tieto látky s určitosťou vyvolali alergie u ľudí, avšak doteraz nebolo vyžadované ich samostatné označovanie. Používanie týchto ďalších vonných alergénov predstavuje potenciálne riziko pre zdravie ľudí, a preto je potrebné informovať spotrebiteľov o prítomnosti týchto vonných alergénov. Do prílohy III k nariadeniu (ES) č. 1223/2009 bola zavedená povinnosť samostatne označovať tieto vonné alergény, ak ich koncentrácia prekročí 0,001 % v nezmývateľných kozmetických výrobkoch a 0,01 % v zmývateľných kozmetických výrobkoch.

Takisto došlo k aktualizácii existujúcich položiek týkajúcich sa vonných alergénov uvedených v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1223/2009, a to zosúladením všeobecných názvov látok s názvami v najnovšej verzii zoznamu jednotných názvov zložiek, zoskupením podobných látok do jednej položky, pridaním izomérov a doplnením a zmenou príslušných CAS a EC čísel.

Hospodárske subjekty majú prechodné obdobie 3 roky na to, aby sa prispôsobili novým obmedzeniam vykonaním úprav v zložení výrobkov, ako aj úprav obalov, aby sa zabezpečilo, že sa na trh uvádzajú iba kozmetické výrobky, ktoré spĺňajú tieto nové požiadavky. Prechodné obdobie na to, aby hospodárske subjekty stiahli z trhu kozmetické výrobky, ktoré nespĺňajú nové požiadavky a ktoré boli uvedené na trh pred začatím uplatňovania nových ustanovení o označovaní je 5 rokov.


Celé znenie Nariadenia Komisie (EÚ) 2023/1545: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1545

Ekotox webstránky o kozmetických výrobkoch: https://ekotoxcenters.eu/o-spolocnosti/ponukame/kozmeticke-vyrobky/