EU REACH

EU REACH nariadenie – revidované požiadavky na informácie pre  registrované látky

EU REACH nariadenie – revidované požiadavky na informácie pre registrované látky

ECHA/NR/22/09 April, 12

EU REACH nariadenie – rozšírené požiadavky na údaje v registračnej dokumentácii.

Európska komisia uverejnila 24. marca 2022 zmeny a doplnenia príloh VI – X nariadenia REACH (NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/477).

Aktualizácia príloh zahŕňa revidované požiadavky na registráciu chemických látok v Európskej únii podľa nariadenia REACH.

Zmeny sa týkajú najmä:

  • určenie, kedy sú potrebné ďalšie testy in vivo a in vitro na mutagénny potenciál látky;
  • identifikáciu preferovaných živočíšnych druhov a spôsobov podávania v štúdiách reprodukčnej toxicity;
  • objasnenie toho, kedy by sa mali vykonať dlhodobé štúdie namiesto krátkodobých štúdií toxicity pre vodné prostredie a štúdií suchozemských organizmov;
  • identifikovať potrebu štúdie degradácie a bioakumulácie.

Okrem toho by registračná dokumentácia pre látky mala obsahovať opis nanoštruktúr, identifikovať kryštálové štruktúry a látky UVCB, objasniť informácie o nečistotách a prídavných látkach, ako aj analytické informácie.

V druhej polovici roka 2022 agentúra ECHA uverejní aktualizované usmernenie s požiadavkami na REACH registráciu.

Spoločnosti by sa mali začať pripravovať na aktualizáciu svojej dokumentácie o registrácii látok, pretože zmeny sa budú uplatňovať už od októbra 2022.

ECHA link: https://echa.europa.eu/en/-/upcoming-changes-to-reach-information-requirements-1

Ekotox Centers REACH webstránky: https://ekotoxcenters.eu/reach

REACH Training webináre: https://reachtraining.eu/skolenia-sk