EU REACH

Formaldehyd – obmedzenia zverejnené

Formaldehyd – obmedzenia zverejnené

Obmedzenie formaldehydu

Obmedzenie týkajúce sa formaldehydu a látok uvoľňujúcich formaldehyd prijala Komisia 14. júla 2023 a bolo uverejnené 17. júla v Úradnom vestníku EÚ: Nariadenie č. 2023/1464.

Tento nový záznam, č. 77 prílohy XVII k REACH, má za cieľ zakázať uvádzanie na trh výrobkov obsahujúcich formaldehyd alebo látky uvoľňujúce formaldehyd, ktorých koncentrácie formaldehydu presahujú 0,062 mg/m3 pre výrobky na báze dreva, nábytok a 0,08 mg/m3 pre ostatné výrobky. Je tam uvedené osobitné ustanovenie pre interiér cestných vozidiel, v ktorom koncentrácia emitovaného formaldehydu nesmie prekročiť 0,062 mg/m3.

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2023/1464 zo 14. júla 2023, ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, pokiaľ ide o formaldehyd a látky uvoľňujúce formaldehyd

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1464/oj

Chemický manažment – Ekotox webstránky: https://ekotox.eu/chemicals-management/ Ekotoxtraining (webináre a online konzultácie): https://trainingeu.eu/

Dve nové chemické látky pridané do zoznamu kandidátskych látok podľa nariadenia REACH

Dve nové chemické látky pridané do zoznamu kandidátskych látok podľa nariadenia REACH

Agentúra ECHA pridala na zoznam kandidátskych látok dve nové chemikálie.

Jeden je toxický pre reprodukciu a druhý má veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne nebezpečné vlastnosti. Používajú sa napríklad v atramentoch a toneroch a pri výrobe plastových výrobkov.

Záznamy pridané do zoznamu kandidátskych látok 14. júna 2023:

Zoznam kandidátskych látok má teraz 235 položiek – niektoré sú skupinami chemikálií, takže celkový počet chemických látok je vyšší.

Tieto látky môžu byť v budúcnosti zaradené do autorizačného zoznamu.

Ak je látka na tomto zozname, jej používanie bude zakázané, pokiaľ spoločnosti nepožiadajú o autorizáciu a Európska komisia im nepovolí pokračovať v jej používaní.

Dôsledky zaradenia látky do zoznamu kandidátskych látok

Podľa nariadenia REACH majú spoločnosti zákonné povinnosti. Ak je ich látka zaradená – buď samostatne, v zmesiach alebo vo výrobkoch – do zoznamu kandidátskych látok.


Dodávatelia výrobkov obsahujúcich látku na zozname kandidátskych látok v koncentrácii vyššej ako 0,1 % hmotnosti musia poskytnúť informácie. Tieto informácie sú určené pre ich zákazníkov a spotrebiteľov, aby mohli bezpečne používať tieto výrobky. Spotrebitelia majú právo pýtať sa dodávateľov, či výrobky, ktoré kupujú, obsahujú látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy.

Dovozcovia a výrobcovia výrobkov budú musieť informovať agentúru ECHA, ak ich výrobok obsahuje látku zo zoznamu kandidátskych látok, do šiestich mesiacov od dátumu jej zaradenia do zoznamu (14. júna 2023). Dodávatelia látok uvedených na zozname kandidátskych látok, ktoré sa dodávajú buď samostatne, alebo v zmesiach, musia svojim zákazníkom poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.

Podľa rámcovej smernice o odpadoch musia spoločnosti informovať agentúru ECHA aj vtedy, ak výrobky, ktoré vyrábajú, obsahujú látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy v koncentrácii vyššej ako 0,1 % hmotnosti. Toto oznámenie je uverejnené v databáze agentúry ECHA obsahujúcej látky vzbudzujúce obavy vo výrobkoch (SCIP).

ECHA news link: https://echa.europa.eu/sk/-/echa-adds-two-hazardous-chemicals-to-candidate-list

Ekotox Centers REACH autorizácia webstránky: https://ekotoxcenters.eu/reach/autorizacia/

Training Portal: https://trainingeu.eu/

Konferencia REACH 2024 – 15-16. Október 2024 – čas sa opäť stretnúť !

Konferencia REACH 2024 – 15-16. Október 2024 – čas sa opäť stretnúť !

Konferencia REACH organizujeme už po 13. krát a spája prednášajúcich a účastníkov z rôznych sektorov priemyslu, úradov, akademickej obce, mimovládnych organizácií a ďalších zainteresovaných strán.

Sme radi, že môžeme opäť dať dokopy špičkových odborníkov z oblasti chemickej legislatívy a sprostredkovať diskusie na témy, ktoré budú mať vplyv na naše životy minimálne v nasledujúcom desaťročí.

Konferencia REACH Bratislava 2024 primárne cieli na nové požiadavky nariadenia REACH a ich potenciálny vplyv na spoločnosti a členské štáty. Program REACH konferencie 2024 je rozložený do dvoch dní v nasledujúcich sekciách:

SEKCIA 1 Očakávané nové požiadavky ovplyvňujúce registráciu a preukázanie bezpečného používania pre registrujúcich a následných užívateľov;

SEKCIA 2 REACH 2.0 sa zameriava hlavne na zlepšenie / aktualizáciu riadenia rizík;

SEKCIA 3 Nakladanie s chemickými látkami nad rámec nariadenia REACH 2.0;

SEKCIA 4 Chemické látky – vedomostná základňa, právo vedieť, presadzovanie.

V rámci každej sekcie bude uskutočnený tématický panel ku predmetnej téme.

REACH konferencia 2024 sa koná v priestoroch Paneurópskej vysokej školy, Tomášikova 20, Bratislava.

Viac informácií a prihlásenie: https://ekotoxtraining.com/events/reach-conference-2024/

Usmernenie pre monoméry a polyméry

Usmernenie pre monoméry a polyméry

Helsinky, 21. februára 2023 – Odvolacia rada agentúry ECHA (BoA) vydala 29. júna 2021 rozhodnutie o prípade kontroly súladu (A-001-2020) v súvislosti s registračnými povinnosťami dovozcov polymérov.

Rozhodnutie odvolacej rady má vplyv na požiadavky na registráciu dovozcov a výrobcov monomérov a polymérov.

Usmernenie agentúry ECHA o monoméroch a polyméroch bolo revidované s cieľom zosúladiť s rozhodnutím BoA a zahŕňa zmeny opisu registračných povinností pre dovážané a vyrábané polyméry a monoméry.
Kľúčové zmeny sa týkajú:

 • monomér, ktorý musí byť zaregistrovaný výrobcom alebo dovozcom polyméru;
 • výpočet registračných ton monomérov končiacich v konečnom polyméri ako zreagovaná látka;
 • informácie, ktoré musia registrujúci monomérov zahrnúť do registračnej správy o chemickej bezpečnosti.

 • Agentúra ECHA vyzýva všetkých dovozcov a výrobcov polymérov a monomérov, aby preskúmali aktualizované usmernenia a preskúmali svoje registrácie s cieľom uistiť sa, že spĺňajú tieto minimálne požiadavky.

Guidance for monomers and polymers

REACH registrácie – kontrola úplnosti a správnosti

REACH registrácie – kontrola úplnosti a správnosti

REACH registrácia chemických látok

Kontrola REACH registrácií – 1 mája 2023, začne ECHA kontrolovať nové registrácie ale aj doplnené / revidované registrácie chemických látok na základe nových požiadaviek.

REACH registrácia – kontroly registračnej dokumentácie sa týkajú:

Identita látky:

 • zabezpečenie správnej a konzistentnej identifikácie hraničného zloženia látky a jej zložiek a prídavných látok na základe objasnení uvedených v prílohe VI.

Požiadavky na informácie

 • Štandardné požiadavky na informácie na základe príloh VII až XI: podpora registrujúcich pri nahlasovaní informácií o sledovaných parametroch týkajúcich sa mutagenity, degradácie a toxicity pre vodné prostredie na základe požiadaviek na informácie podľa prílohy VII až XI. Registrujúci, ktorí pridávajú novú úpravu závažnosti dôkazov, budú vyzvaní, aby predložili argumenty pre tento prístup v štruktúrovanejšom formáte.

IUCLID

 • Asistent aplikácie IUCLID bude aktualizovaný aj o zmenené pravidlá kontroly úplnosti, keď bude koncom apríla 2023 vydaná nová verzia aplikácie IUCLID. Registrujúcim sa odporúča, aby pred predložením agentúre ECHA využili validačného asistenta na kontrolu svojich registrácií.

Stránky ECHA: https://echa.europa.eu/-/changes-to-completeness-checks-of-reach-registrations-1

EKOTOX stránky REACH: https://ekotoxcenters.eu/reach/

EU REACH nariadenie – revidované požiadavky na informácie pre registrované látky

EU REACH nariadenie – revidované požiadavky na informácie pre registrované látky

ECHA/NR/22/09 April, 12

EU REACH nariadenie – rozšírené požiadavky na údaje v registračnej dokumentácii.

Európska komisia uverejnila 24. marca 2022 zmeny a doplnenia príloh VI – X nariadenia REACH (NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/477).

Aktualizácia príloh zahŕňa revidované požiadavky na registráciu chemických látok v Európskej únii podľa nariadenia REACH.

Zmeny sa týkajú najmä:

 • určenie, kedy sú potrebné ďalšie testy in vivo a in vitro na mutagénny potenciál látky;
 • identifikáciu preferovaných živočíšnych druhov a spôsobov podávania v štúdiách reprodukčnej toxicity;
 • objasnenie toho, kedy by sa mali vykonať dlhodobé štúdie namiesto krátkodobých štúdií toxicity pre vodné prostredie a štúdií suchozemských organizmov;
 • identifikovať potrebu štúdie degradácie a bioakumulácie.

Okrem toho by registračná dokumentácia pre látky mala obsahovať opis nanoštruktúr, identifikovať kryštálové štruktúry a látky UVCB, objasniť informácie o nečistotách a prídavných látkach, ako aj analytické informácie.

V druhej polovici roka 2022 agentúra ECHA uverejní aktualizované usmernenie s požiadavkami na REACH registráciu.

Spoločnosti by sa mali začať pripravovať na aktualizáciu svojej dokumentácie o registrácii látok, pretože zmeny sa budú uplatňovať už od októbra 2022.

ECHA link: https://echa.europa.eu/en/-/upcoming-changes-to-reach-information-requirements-1

Ekotox Centers REACH webstránky: https://ekotoxcenters.eu/reach

REACH Training webináre: https://reachtraining.eu/skolenia-sk