Dve nové chemické látky pridané do zoznamu kandidátskych látok podľa nariadenia REACH

Dve nové chemické látky pridané do zoznamu kandidátskych látok podľa nariadenia REACH

Dve nové chemické látky pridané do zoznamu kandidátskych látok podľa nariadenia REACH

Agentúra ECHA pridala na zoznam kandidátskych látok dve nové chemikálie.

Jeden je toxický pre reprodukciu a druhý má veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne nebezpečné vlastnosti. Používajú sa napríklad v atramentoch a toneroch a pri výrobe plastových výrobkov.

Záznamy pridané do zoznamu kandidátskych látok 14. júna 2023:

Zoznam kandidátskych látok má teraz 235 položiek – niektoré sú skupinami chemikálií, takže celkový počet chemických látok je vyšší.

Tieto látky môžu byť v budúcnosti zaradené do autorizačného zoznamu.

Ak je látka na tomto zozname, jej používanie bude zakázané, pokiaľ spoločnosti nepožiadajú o autorizáciu a Európska komisia im nepovolí pokračovať v jej používaní.

Dôsledky zaradenia látky do zoznamu kandidátskych látok

Podľa nariadenia REACH majú spoločnosti zákonné povinnosti. Ak je ich látka zaradená – buď samostatne, v zmesiach alebo vo výrobkoch – do zoznamu kandidátskych látok.


Dodávatelia výrobkov obsahujúcich látku na zozname kandidátskych látok v koncentrácii vyššej ako 0,1 % hmotnosti musia poskytnúť informácie. Tieto informácie sú určené pre ich zákazníkov a spotrebiteľov, aby mohli bezpečne používať tieto výrobky. Spotrebitelia majú právo pýtať sa dodávateľov, či výrobky, ktoré kupujú, obsahujú látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy.

Dovozcovia a výrobcovia výrobkov budú musieť informovať agentúru ECHA, ak ich výrobok obsahuje látku zo zoznamu kandidátskych látok, do šiestich mesiacov od dátumu jej zaradenia do zoznamu (14. júna 2023). Dodávatelia látok uvedených na zozname kandidátskych látok, ktoré sa dodávajú buď samostatne, alebo v zmesiach, musia svojim zákazníkom poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.

Podľa rámcovej smernice o odpadoch musia spoločnosti informovať agentúru ECHA aj vtedy, ak výrobky, ktoré vyrábajú, obsahujú látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy v koncentrácii vyššej ako 0,1 % hmotnosti. Toto oznámenie je uverejnené v databáze agentúry ECHA obsahujúcej látky vzbudzujúce obavy vo výrobkoch (SCIP).

ECHA news link: https://echa.europa.eu/sk/-/echa-adds-two-hazardous-chemicals-to-candidate-list

Ekotox Centers REACH autorizácia webstránky: https://ekotoxcenters.eu/reach/autorizacia/

Training Portal: https://trainingeu.eu/