Usmernenie pre monoméry a polyméry

Usmernenie pre monoméry a polyméry

Usmernenie pre monoméry a polyméry

Helsinky, 21. februára 2023 – Odvolacia rada agentúry ECHA (BoA) vydala 29. júna 2021 rozhodnutie o prípade kontroly súladu (A-001-2020) v súvislosti s registračnými povinnosťami dovozcov polymérov.

Rozhodnutie odvolacej rady má vplyv na požiadavky na registráciu dovozcov a výrobcov monomérov a polymérov.

Usmernenie agentúry ECHA o monoméroch a polyméroch bolo revidované s cieľom zosúladiť s rozhodnutím BoA a zahŕňa zmeny opisu registračných povinností pre dovážané a vyrábané polyméry a monoméry.
Kľúčové zmeny sa týkajú:

  • monomér, ktorý musí byť zaregistrovaný výrobcom alebo dovozcom polyméru;
  • výpočet registračných ton monomérov končiacich v konečnom polyméri ako zreagovaná látka;
  • informácie, ktoré musia registrujúci monomérov zahrnúť do registračnej správy o chemickej bezpečnosti.

  • Agentúra ECHA vyzýva všetkých dovozcov a výrobcov polymérov a monomérov, aby preskúmali aktualizované usmernenia a preskúmali svoje registrácie s cieľom uistiť sa, že spĺňajú tieto minimálne požiadavky.

Guidance for monomers and polymers

Leave a Reply