EkotoxInfo 2/2023 

EkotoxInfo 2/2023 

EkotoxInfo 2/2023 

Odporúčame vám prečítať si aktuálne vydanie chemických noviniek EkotoxInfo. V súhrne za február 2023 nájdete nasledujúce témy:

  1. Európska komisia zverejnila v januári 2023 „Cestu transformácie pre chemický priemysel“
  2. Nové kategórie výrobkov na oznamovanie toxikologickým centrám (PCN)
  3. Upravené usmernenie pre monoméry a polyméry

REACH Konferencia Bratislava – 22-23 mája 2023 – program konferencie zverejnený


  1. Európska komisia zverejnila v januári 2023 „Cestu transformácie pre chemický priemysel“

V januári 2023 Európska komisia uverejnila „cestu transformácie pre chemický priemysel“. Transformačná cesta je akčný plán, ktorý vypracovala Európska komisia v spolupráci s krajinami EÚ, zainteresovanými stranami v chemickom priemysle, mimovládnymi organizáciami a inými zainteresovanými stranami. Identifikujú sa v ňom opatrenia a podmienky potrebné na dosiahnutie zelenej a digitálnej transformácie a zlepšenie odolnosti v chemickom priemysle v súlade s aktualizovanou priemyselnou stratégiou EÚ.

Cesta transformácie pre chemický priemysel EC webstránky: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/53078

  • Nové kategórie výrobkov na oznamovanie toxikologickým centrám (PCN)

Agentúra ECHA aktualizovala európsky systém kategorizácie výrobkov (EuPCS). Zmeny zahŕňajú nové a rozšírené kategórie a vylepšené opisy výrobkov s cieľom pomôcť oznamovateľom presne opísať zamýšľané použitia ich nebezpečných zmesí.

Pribudlo niekoľko nových kategórií výrobkov vrátane „odstraňovačov lepidiel“, „výrobkov na starostlivosť o pneumatiky“, „poľných značiacich farieb“, „plynových výrobkov na viacnásobné zamýšľané použitie“, „výrobkov na úpravu skla/okien“, „výrobkov určených na starostlivosť a údržbu zariadení“ a „výrobkov na povrchovú úpravu kovov“.

Aktualizovaný EuPCS sa zahrnie do formátu oznámenia PCN a sprístupní sa v nástrojoch na prípravu dokumentácie v apríli s ďalším vydaním SW aplikácie IUCLID. Praktická príručka EuPCS, ktorá poskytuje podrobný opis každej kategórie výrobkov a príklady typov výrobkov, je k dispozícii v 23 jazykoch členských štátov EÚ.

Ekotox PCN webstránky: https://ekotoxcenters.eu/nahlasovanie-informacii-na-ntic-a-agenture-echa/

  • Upravené usmernenie pre monoméry a polyméry

Usmernenie agentúry ECHA o monoméroch a polyméroch bolo revidované s cieľom zosúladiť s rozhodnutím BoA (Board of Appeal) a zahŕňa zmeny opisu registračných povinností pre dovážané a vyrábané polyméry a monoméry.

Kľúčové zmeny sa týkajú:

– monomér, ktorý musí zaregistrovať výrobca alebo dovozca polyméru;

– výpočet registračných ton monomérov v konečnom polyméri ako zreagovaná látka;

– informácie, ktoré musia registrujúci monomérov zahrnúť do registračnej správy o chemickej bezpečnosti.

Agentúra ECHA vyzýva všetkých dovozcov a výrobcov polymérov a monomérov, aby preskúmali aktualizované usmernenia a preskúmali svoje registrácie s cieľom uistiť sa, že spĺňajú tieto minimálne požiadavky.

ECHA News webstránky: https://echa.europa.eu/sk/-/echa-updates-monomer-and-polymer-guidance-following-board-of-appeal-decision

Ekotox REACH webstránky: https://ekotoxcenters.eu/reach/reach-registracia/


  • REACH konferencia sa bude konať v Bratislave 22-23 mája 2023

Ekotox Centers spolu s partnermi a zástupcami Cefic, Eurometaux a EPMF s potešením oznamujú Program konferencie REACH Bratislava 2023.

Webové stránky konferencie REACH 2023: https://ekotoxtraining.com/events/reach-conference-2023/


EKOTOX CENTERS – konzultačné a poradenské služby

Ekotox Hungary Kft., HUNGARY

Centrum Ekotoksykologiczne Sp. z o.o., POLAND

Ekotoxikologické centrum CZ s.r.o., CZECH REPUBLIC

Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o., SLOVAKIA

ЕКОТОКС ЦЕНТР УКРАЇНА, Ekotox Center Ukraine LLC., UKRAINE


EKOTOX CENTERS konzultačné služby: https://ekotoxcenters.eu/  

Online konzultácie, školenia a webináre: http://trainingeu.eu/