Aktualizácia Modrej príručky

Aktualizácia Modrej príručky

Aktualizácia Modrej príručky

Modrá príručka na vykonávanie právnych predpisov EÚ týkajúcich sa výrobkov 2022.

Európska komisia uverejnila aktualizáciu Modrej príručky, ktorá poskytuje informácie o vykonávaní pravidiel EÚ o výrobkoch a ich uplatňovaní na európskom trhu. Ide o súbor informácií o zákonoch o výrobkoch. Cieľom príručky je lepšie porozumieť pravidlám EÚ o výrobkoch a uľahčiť ich jednotné uplatňovanie vo všetkých odvetviach na jednotnom trhu.

Pravidlá týkajúce sa výrobkov sú zosúladené s novým legislatívnym rámcom, ktorý zahŕňa napríklad hračky, meracie prístroje, rádiové zariadenia, nízkonapäťové elektrické zariadenia, zdravotnícke pomôcky, hnojivá. Modrá príručka tiež poskytuje vysvetlenia a rady týkajúce sa európskeho systému posudzovania zhody, akreditácie laboratórií, označenia CE a dohľadu nad trhom.

Nová verzia zahŕňa okrem iného nové nariadenie o dohľade nad trhom. Zaoberá sa aj špecifickými vlastnosťami, ako je predaj na diaľku, sprístupňovanie výrobkov na trhu fyzickými úpravami alebo aktualizáciami softvéru a posudzovanie orgánov posudzovania zhody.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2022:247:TOC

https://ekotoxcenters.eu/chemicky-manazment-riadenie-rizik-pri-vyrobe/