EkotoxInfo 12/2022

EkotoxInfo 12/2022

EkotoxInfo 12/2022

EKOTOX CENTERS 

EkotoxInfo 12/2022 

Odporúčame vám prečítať si aktuálne vydanie chemických noviniek EkotoxInfo. V súhrne za minulý mesiac nájdete nasledujúce témy:

 1. Reforma európskej chemickej legislatívy (REACH) sa odkladá
 2. Návrh revízie CLP nariadenia COM(2022) 748 final
 3. POPs Prílohy IV a V doplnené
 4. Corap: 24 látok – návrh na hodnotenie 2023-2025
 5. KBÚ – karty bezpečnostných údajov – kontroly 2023
 6. Webináre pre rok 2023 zverejnené
 7. REACH konferencia sa bude konať v Bratislave 22-23 mája 2023

—————————————————————————————————————–

 • Reforma európskej chemickej legislatívy (REACH) sa odkladá

Reforma európskeho chemického regulačného rámca, známa ako REACH, sa oneskorí o rok, čo vyvolalo zdesenie nad pokrokom Európskej únie v oblasti kontroly škodlivých chemikálií, ktoré majú vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie. V skutočnosti to znamená, že reforma sa nedokončí počas súčasného funkčného obdobia Európskej komisie.

Ekotox REACH webstránky: https://ekotoxcenters.eu/reach/

 • Návrh revízie CLP nariadenia COM(2022) 748 final

Návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí.

V rámci revízie nariadenia CLP sa delegovaným aktom doplnia vymedzenia pojmov a vedecké a technické kritériá s cieľom umožniť, aby sa látky a zmesi, ktoré majú nebezpečné vlastnosti

Ekotox news: https://ekotoxcenters.eu/news/clp-nariadenie-navrh-revizie-com2022-748-final/

 • POPs Prílohy IV a V doplnené

POPs – Perzistentné organické látky –

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2022/2400 z 23. novembra 2022, ktorým sa menia prílohy IV a V k nariadeniu (EÚ) 2019/1021 o perzistentných organických látkach

Ekotox news: https://ekotoxcenters.eu/news/pops-prilohy-iv-a-v/

 • Corap: 24 látok – návrh na hodnotenie 2023-2025

Členské štáty EÚ plánujú hodnotiť 24 chemických látok v rokoch 2023-2025.

CoRAP: Priebežný akčný plán Spoločenstva – 24 chemických látok bolo zaradených do hodnotenia členskými štátmi EÚ (Community rolling action plan) v rokoch 2023-2025.

Plán predpokladá hodnotenie piatich látok v roku 2023, ďalších 19 je zaradených do hodnotenie v rokoch 2024 a 2025.

Ekotox news: https://ekotoxcenters.eu/news/corap-2023-2025/

 • KBÚ – karty bezpečnostných údajov – kontroly 2023

Celoúnijný projekt presadzovania práva (REF-11) v roku 2023 sa zameria na kvalitu informácií v kartách bezpečnostných údajov.

Ekotox News: https://ekotoxcenters.eu/news/kbu-karty-bezpecnostnych-udajov-kontroly-2023/

 • Webináre pre rok 2023 zverejnené

Na portálu trainingeu sme zverejnili širokú ponuku školení a webinárov: http://trainingeu.eu/

 • REACH konferencia sa bude konať v Bratislave 22-23 mája 2023

Ekotox Centers spolu s partnermi a zástupcami Cefic, Eurometaux a EPMF s potešením oznamujú témy konferencie REACH Bratislava 2023.

Webové stránky konferencie REACH 2023: https://ekotoxtraining.com/events/reach-conference-2023/

——————————————————————————————————————–

EKOTOX CENTERS – konzultačné a poradenské služby

EKOTOX CENTERS:

Ekotox Hungary Kft., HUNGARY

Centrum Ekotoksykologiczne Sp. z o.o., POLAND

Ekotoxikologické centrum CZ s.r.o., CZECH REPUBLIC

Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o., SLOVAKIA

ЕКОТОКС ЦЕНТР УКРАЇНА, Ekotox Center Ukraine LLC., UKRAINE

——————————————————————————————————————–

EKOTOX CENTERS konzultačné služby: https://ekotoxcenters.eu/

Online konzultácie, školenia a webináre: http://trainingeu.eu/