CLP Nariadenie – návrh revízie COM(2022) 748 final

CLP Nariadenie –  návrh revízie COM(2022) 748 final

CLP Nariadenie – návrh revízie COM(2022) 748 final

Európska komisia uverejnila svoj návrh nariadenia CLP 19. decembra.

Návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí.

V rámci revízie nariadenia CLP sa delegovaným aktom doplnia vymedzenia pojmov a vedecké a technické kritériá s cieľom umožniť, aby sa látky a zmesi, ktoré majú nebezpečné vlastnosti

  • endokrinné rozrušovače (ďalej len “ED”),
  • perzistentné, bioakumulatívne a toxické (ďalej len “PBT”),
  • veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne (ďalej len “vPvB”),
  • perzistentné, mobilné a toxické (ďalej len “PMT”) alebo
  • veľmi perzistentné a veľmi mobilné (ďalej len “vPvM”), a mohli sa klasifikovať do zavedených tried nebezpečnosti.

Vplyv pridania týchto nových tried nebezpečnosti sa posudzoval v rámci celkového posúdenia vplyvu revízie nariadenia CLP.

Cieľom revízie nariadenia CLP je:
i) zabezpečiť, aby všetky nebezpečné chemikálie vrátane tých, ktoré majú vlastnosti ED, PBT, vPvB, PMT a vPvM, boli primerane a jednotne klasifikované v celej EÚ;

ii) zlepšiť efektívnosť informovania o nebezpečenstve tým, že sa etikety stanú prístupnejšími a zrozumiteľnejšími pre používateľov chemických látok, a poskytnúť spoločnostiam väčšiu flexibilitu, čím sa zníži administratívna záťaž bez zníženia úrovne bezpečnosti;

iii) zabezpečiť, aby pravidlá klasifikácie a komunikácie o chemickej nebezpečnosti uplatňovali všetci príslušní aktéri v dodávateľskom reťazci.

Brussels, 19.12.2022; COM(2022) 748 final; 2022/0432 (COD)
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures.

Ekotox webstránky: manažment chemických látok

Poradenstvo, školenia, webináre: http://trainingeu.eu/

Leave a Reply