KBÚ – karty bezpečnostných údajov – kontroly 2023

KBÚ – karty bezpečnostných údajov – kontroly 2023

KBÚ – karty bezpečnostných údajov – kontroly 2023


Celoúnijný projekt presadzovania práva (REF-11) v roku 2023 sa zameria na kvalitu informácií v kartách bezpečnostných údajov.

Inšpekcie EÚ na kontrolu kariet bezpečnostných údajov (KBÚ) v projekte presadzovania práva v celej EÚ v roku 2023

KBÚ – karty bezpečnostných údajov sú hlavnými nástrojmi na oznamovanie bezpečnostných informácií v dodávateľskom reťazci. Ak sú nedostatočné, pracovníci a odborníci nemusia dostať primerané informácie na bezpečné používanie nebezpečných látok a zmesí.

Nedostatočná kvalita informácií v kartách bezpečnostných údajov je dlhodobým problémom, ktorý sa zistil aj v mnohých predchádzajúcich projektoch presadzovania – až 52 % sa zistilo, že v roku 2013 bolo v projekte REF-2 fóra nedostatočných. Skúsenosti z činností presadzovania práva v členských štátoch potvrdzujú, že problém pretrváva.

Kontrola kvality kariet bezpečnostných údajov (KBÚ)

V rámci projektu sa skontroluje súlad s revidovanými požiadavkami podľa prílohy II k nariadeniu REACH. V ktorej sa stanovuje obsah a formát požadovaný pre karty bezpečnostných údajov. Keďže revidované požiadavky nadobudnú účinnosť v roku 2023, je to vhodná príležitosť na vytvorenie harmonizovaného projektu na kontrolu toho, či si spoločnosti v celej EÚ plnia túto povinnosť.

Všetky KBÚ, ktoré boli zostavené podľa starých požiadaviek prílohy II, sa budú musieť prepracovať tak, aby spĺňali aktualizované požiadavky od 1. januára 2023.

Inšpekcie budú prebiehať v roku 2023 a správa bude zverejnená v roku 2024.

Enforcement Forum webpages: https://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/enforcement-forum/forum-enforcement-projects

Ekotox Centers – Váš partner pre dodržiavanie chemickej legislatívy EÚ !

Ekotox KBÚ podstránky: https://ekotoxcenters.eu/karta-bezpecnostnych-udajov/

Podpora, školenia, webináre: http://trainingeu.eu/

Pridaj komentár