POPs prílohy IV a V doplnené

POPs prílohy IV a V doplnené

POPs prílohy IV a V doplnené

POPs – Perzistentné organické látky –

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2022/2400
z 23. novembra 2022,
ktorým sa menia prílohy IV a V k nariadeniu (EÚ) 2019/1021 o perzistentných organických látkach

Nariadenie (EU) 2022/2400: Publications Office (europa.eu)

Ekotox stránky – chemický manažment