Revízia nariadenia REACH; priebežné hodnotenie dopadov (IIA) – možnosť pripomienkovať do 1.6.2021

Revízia nariadenia REACH; priebežné hodnotenie dopadov (IIA) – možnosť pripomienkovať do 1.6.2021

Revízia nariadenia REACH; priebežné hodnotenie dopadov (IIA) – možnosť pripomienkovať do 1.6.2021

V Európskej zelenej dohode sa stanovuje cieľ dosiahnuť nulové znečistenie a životné prostredie bez toxických látok.

V rámci tohto cieľa sa v stratégii „Chemikálie – stratégia udržateľnosti“ uvádzajú opatrenia na lepšiu ochranu ľudí a životného prostredia pred nebezpečnými chemikáliami a na podporu inovácií zameraných na rozvoj bezpečných a udržateľných alternatív.

V stratégii udržateľnosti pre chemické látky sa uznáva potreba cielenej revízie nariadenia REACH s cieľom dosiahnuť jeho ciele riešením týchto problémov, ktoré boli identifikované:
Nariadenie REACH je celosvetovo najpokročilejšia vedomostná základňa, ale stále existujú medzery v poznatkoch o mnohých látkach. Požadované informácie o kritických triedach nebezpečnosti neumožňujú dostatočne dôkladné posúdenie nebezpečnosti vrátane posúdenia karcinogenity, neurotoxicity, imunotoxicity a narušenia endokrinného systému. To isté platí pre medziprodukty, polyméry a látky v najnižšom hmotnostnom rozsahu a pre látky bez prahovej hodnoty sa nevyžaduje žiadne posúdenie rizík.

Ďalšie aspekty:

Hodnotenia bezpečnosti registrujúcich
Komunikácia v dodávateľských reťazcoch
Hodnotenie registračnej dokumentácie a látok
Povoľovanie
Súčasný proces obmedzovania
Kontrola a presadzovanie

Obdobie predkladania spätnej väzby 04 máj 2021 – 01 jún 2021  (O polnoci bruselského času)

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12959-Pravne-predpisy-o-chemikaliach-revizia-nariadenia-REACH-s-cielom-dosiahnut-stav-zivotneho-prostredia-bez-toxickych-latok_sk