Aktualizované formáty pre žiadosti o REACH autorizácie

Aktualizované formáty pre žiadosti o REACH autorizácie

Aktualizované formáty pre žiadosti o REACH autorizácie

Agentúra ECHA uverejnila aktualizovaný formát.

Spoločnosti majú používať nový formát pri podávaní žiadosti o povolenie používať látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy (SVHC látky).

Nový formát kombinuje analýzu alternatív, sociálno-ekonomickú analýzu a prípadne substitučný plán do jedného dokumentu.
Aktualizované boli aj pokyny týkajúce sa dôvernosti informácií.

Na základe požiadavky Európskej komisie zahŕňa nový formát aj “záverečné prehlásenie o tom, či žiadateľ preukázal, že prínosy pre spoločnosť z používania látky prevažujú nad rizikom pre ľudské zdravie alebo životné prostredie”.

Žiadatelia by mali začať používať tieto formáty okamžite.

Žiadosti sa však môžu predkladať v starom formáte do konca roka 2021, ak žiadatelia už dokončili alebo sú blízko k dokončeniu obsahu svojej žiadosti.

Link na stránky ECHA: https://echa.europa.eu/sk/-/updated-application-for-authorisation-formats

Link na stránky Ekotox: https://ekotoxcenters.eu/reach/autorizacia/

Ekotoxikologické centrá poskytujú komplexné poradenstvo pre prípravu a podanie žiadostí o REACH autorizáciu.
< Vyžiadajte si bezplatnú prvú online konzultáciu >