Požiadavky na testovanie na stavovcoch v prípade zložiek kozmetických výrobkov

Požiadavky na testovanie na stavovcoch v prípade zložiek kozmetických výrobkov

Požiadavky na testovanie na stavovcoch v prípade zložiek kozmetických výrobkov

ECHA Board of Appeal Helsinki, 18 August 2020

https://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/board-of-appeal

Odvolacia rada Európskej chemickej agentúry objasnila že REACH nariadenie vyžaduje od registrujúcich vykonať štúdie na stavovcoch aj v prípade ak sa používajú výlučne ako zložky kozmetických výrobkov. Nariadenie REACH neobsahuje automatickú výnimku z požiadaviek o informáciách pri registrácii látok používaných ako zložky kozmetických výrobkov. Registrujúci môže využiť výnimku iba v prípade, ak sú splnené podmienky pre uplatnenie výnimky (napríklad ak je možné zdokumentovať vztiahnutie výsledkov z iných štúdií (waiver)).

Tieto závery sú v súlade aj kozmetickým nariadením. Nariadenie o kozmetických výrobkoch obsahuje reštrikcie pre testovanie na zvieratách v prípade zložiek kozmetických výrobkov. Tieto reštrikcie však registrujúcim vykonať testy s cieľom splniť požiadavky na informácie vychádzajúce z nariadenia REACH.

https://echa.europa.eu/documents/10162/23010712/a-009-2018_decision_en.pdf/237e31c9-2801-c160-7e5b-7ce81a3b7f17

Požiadavky EÚ kozmetickej legislatívy

Ekotox – podpora pre vstup na trh pre výrobcov a dovozcov na trhy členských štátov EÚ
https://ekotoxcenters.eu/o-spolocnosti/ponukame/kozmeticke-vyrobky/


Aktuálne školenia a webináre: https://reachtraining.eu/skolenia-sk


EKOTOX CENTERS

  • *Konzultačné a poradenské služby pre výrobcov a dovozcov (EU REACH, CLP, detergents, RoHS, WEEE, POPs…)
  • *Karty bezpečnostných údajov a registrácia nebezpečných zmesí v členských krajinách EÚ (Poison Centers), UFI a viac
  • *Biocídy
  • *Bezpečnosť kozmetických výrobkov
  • *Chemický manažment
  • *Hodnotenie environmentálnych a zdravotných rizík

Ekotoxikologické centrum CZ
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o. (SK)

Tomášikova 10/F, 821 03 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 (2) 4594 3712, 4594 5223
E-mail: ekotox(at)ekotox.eu 
Web: https://ekotox.eu
FB: Karta bezbečnostných údajov          
Linkedin: ekotoxsk