22 chemických látok bolo pridaných do zoznamu nariadenia o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií

22 chemických látok bolo pridaných do zoznamu nariadenia o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií

22 chemických látok bolo pridaných do zoznamu nariadenia o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií

ECHA/NR/20/26

Exportéri chemických látok sú povinní informovať určené národné autority ešte pred uskutočnením vývozu. Súhlas s týmto vývozom je vo väčšine prípadov nevyhnutný. Okrem toho je z EÚ zakázaný vývoz skupiny výrobkov ktoré obsahujú ortuť akými sú napríklad fluorescenčné lampy.

https://echa.europa.eu/-/22-hazardous-chemicals-added-to-eu-regulation-on-imports-and-exports

19 nových záznamov predstavujúcich 22 látok je odteraz predmetom povinnej notifikácie vývozu v rámci nariadenia PIC (NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií).

Vývozcovia z EÚ sú povinní od 1. septembra 2020 v prípade týchto látok ako takých alebo v zmesiach oznámiť určeným národným autoritám úmysel vývozu najmenej 35 dní pred dátumom prvého exportu.

Pre 20 z 22 látok je potrebný súhlas určenej národnej autority ešte preddtým ako by došlo k samotnému vývozu.

Väčšina z 22 látok bolo pridaných do nariadenia PIC zdôvodu zákazu účinných látok prípravkov na ochranu rastlín v rámci EÚ. Niektoré sú tiež obmedzené z rámci nariadenia o biocídoch a sú schválené len pre limitovaný počet biocídnych výrobkov. Jedna látka (imidacloprid) je tiež používaná vo výrobkoch veterinárnej medicíny.

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/1068 z 15. mája 2020,
ktorým sa menia prílohy I a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 649/2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1068&from=EN

Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 649/2012 sa mení takto:

1. V časti 1 sa do tabuľky dopĺňajú tieto zápisy:

ChemikáliaCAS čísloES čísloCN kódKategóriaObmedzenie použitia
„chlórtalonil1897-45-6217-588-1ex 2926 90 70p(1)b
chlórprofám101-21-3202-925-7ex 2924 29 70p(1)b
klotianidín210880-92-5neuv.ex 2934 10 00p(1)sr
desmedifám13684-56-5237-198-5ex 2924 29 70p(1)b
dimetoát60-51-5200-480-3ex 2930 90 98p(1)b
dikvát vrátane dikvát-dibromidu2764-72-9 85-00-7220-433-0 201-579-4ex 2933 99 80p(1)b
etoprofos13194-48-4236-152-1ex 2930 90 98p(1)b
fenamidón161326-34-7neuv.ex 2933 29 90p(1)b
flurtamón96525-23-4neuv.ex 2932 19 00p(1)b
glufosinát vrátane glufosinátu amónneho51276-47-2 77182-82-2257-102-5 278-636-6ex 2931 39 90p(1)b
imidakloprid138261-41-3neuv.ex 2933 39 99p(1)sr
oxasulfurón144651-06-9neuv.ex 2935 90 90p(1)b
forát298-02-2206-052-2ex 2930 90 98p(1)b
propikonazol60207-90-1262-104-4ex 2934 99 90p(1)b
propineb12071-83-9 9016-72-2235-134-0ex 2930 20 00p(1)b
pymetrozín123312-89-0neuv.ex 2933 69 80p(1)b
chinoxyfén124495-18-7neuv.ex 2933 49 90p(1)b
tiametoxám153719-23-4neuv.ex 2934 10 00p(1)sr
tirám137-26-8205-286-2ex 2930 30 00p(1)-p(2)sr’

V časti 3 sa do tabuľky dopĺňajú tieto zápisy:

ChemikáliaCAS číslaHS kód Čistá látka HS kód zmesi obsahujúce látkuKategória
„hexabrómcyklododekán25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8 and others2903.89 Priemyselná chemikália
forát298-02-22930.903808.50pesticíd’

V prílohe V k nariadeniu (EÚ) č. 649/2012 sa tabuľka uvedená v časti 2 mení takto:

Opis chemikálií/výrobkov, na ktoré sa vzťahuje zákaz vývozuPrípadné ďalšie podrobnosti (napr. názov chemikálie, číslo EC, číslo CAS atď.)
„— síran ortutnatý (II) (HgSO4); — dusičnan ortutnatý (II) [Hg(NO3)2].CAS č. 7783-35-9, 10045-94-0 ES č. 231-992-5, 233-152-3“

2. Dopĺňajú sa tieto zápisy:

ePIC

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0649&from=EN


Aktuálne školenia a webináre: https://reachtraining.eu/skolenia-sk


EKOTOX CENTERS

  • *Konzultačné a poradenské služby pre výrobcov a dovozcov (EU REACH, CLP, detergents, RoHS, WEEE, POPs…)
  • *Karty bezpečnostných údajov a registrácia nebezpečných zmesí v členských krajinách EÚ (Poison Centers), UFI a viac
  • *Biocídy
  • *Bezpečnosť kozmetických výrobkov
  • *Chemický manažment
  • *Hodnotenie environmentálnych a zdravotných rizík

Ekotoxikologické centrum CZ
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o. (SK)

Tomášikova 10/F, 821 03 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 (2) 4594 3712, 4594 5223
E-mail: ekotox(at)ekotox.eu 
Web: https://ekotox.eu
FB: Karta bezbečnostných údajov          
Linkedin: ekotoxsk