1 zo 4 importovaných produktov nespĺňa požiadavky nariadení REACH a CLP

1 zo 4 importovaných produktov nespĺňa požiadavky nariadení REACH a CLP

1 zo 4 importovaných produktov nespĺňa požiadavky nariadení REACH a CLP

September 28

ECHA’s Enforcement Forum

https://echa.europa.eu/sk/-/1-in-4-imported-products-found-to-be-non-compliant-with-reach-and-clp

Helsinky, 24 September 2020 – národné autority a colné inšpekčné orgány 16 členských štátov EÚ kontrolovali takmer 1 400 produktov, pričom zistili že viac než 300 (23 %) bolo na trhy EÚ umiestnené v rozpore s požiadavkami nariadenia REACH a požiadavkami na klasifikáciu, označovanie a balenie nariadenia CLP. Prosudkty boli kontrolované na strategických vstupných bodoch členských štátov akými sú letiská, prístavy a hraničné úrady vo vnútri EÚ.

Väčšina kontrol sa zamerala na dodržiavanie obmedzení podľa nariadenia REACH z hľadiska prítomnosti látok na ktoré sa vzťahujú reštrikcie – kadmium, olovo a nikel vo výrobkoch. Z kontrolovaných 1225 výrobkov bolo u 17% zistené prekročenie maximálnych povolených koncentrácií. Tieto zistenia sú podobné tým, ktoré boli zistené v obdobnom projekte na kontrolu dodržiavania legislatívy (REF-4) v roku 2016. Najvyššia miera porušení sa zistila v prípade obsahu kadmia v šperkoch a bižutérii.

Väčšina výrobkov bola kontrolovaná na plnenie povinností v prípade obmedzení (reštrikcií) (79 %) a z tých u ktorých sa zistilo, že nie sú v súlade (74 %) väčšinou pochádzali Číny, ako aj zo Spojených arabských emirátov, Indie, Thajska, Severného Macedónska a Madagaskaru. Dovozcovia výrobkov obsahujúcich chemické látky musia zabezpečiť, aby výrobky uvedené na trh EÚ boli v súlade s povinnosťami podľa predpisov nariadenia REACH.

https://echa.europa.eu/documents/10162/13555/customs2_project_report_en.pdf/5a2c3795-7ed9-5900-fe28-540228abc7c1

V rámci tohto pilotného projektu bola využitá spolupráca s colnými orgánmi na lepšie presadzovanie nariadení REACH a CLP. Boli vykonané kontroly výrobkov pred ich vstupom na európsky jednotný trh. Tieto výrobky boli väčšinou:

a) výrobky, pre ktoré bola prítomnosť látky obmedzenej prílohou XVII podľa prílohy REACH, napríklad šperky a ostatné kovové a plastové výrobky; a

b) zmesi, pre ktoré boli preskúmané požiadavky na klasifikáciu a balenie.

Hlavným zámerom tohto projektu bolo skontrolovať súlad dovážaného tovaru ešte v čase, keď boli pod colným dohľadom, a zabrániť vstupu nevyhovujúcich výrobkov na európsky trh.

Výrobky – bližšie informácie na stránkach Ekotox:

https://ekotoxcenters.eu/o-spolocnosti/ponukame/vyrobky-product-coaching/


Aktuálne školenia a webináre: https://reachtraining.eu/skolenia-sk


EKOTOX CENTERS

  • *Konzultačné a poradenské služby pre výrobcov a dovozcov (EU REACH, CLP, detergents, RoHS, WEEE, POPs…)
  • *Karty bezpečnostných údajov a registrácia nebezpečných zmesí v členských krajinách EÚ (Poison Centers), UFI a viac
  • *Biocídy
  • *Bezpečnosť kozmetických výrobkov
  • *Chemický manažment
  • *Hodnotenie environmentálnych a zdravotných rizík

Ekotoxikologické centrum CZ
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o. (SK)

Tomášikova 10/F, 821 03 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 (2) 4594 3712, 4594 5223
E-mail: ekotox(at)ekotox.eu 
Web: https://ekotox.eu
FB: Karta bezbečnostných údajov          
Linkedin: ekotoxsk