Návrh na reštrickie – nebezpečné kontaminanty v detských plienkach

Návrh na reštrickie – nebezpečné kontaminanty v detských plienkach

Návrh na reštrickie – nebezpečné kontaminanty v detských plienkach

Kontaminanty: polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU), furány, dioxíny, polychlórované bifenyly (PCB) a formaldehyd

ECHA pôvodný článok – link: https://newsletter.echa.europa.eu/home/-/newsletter/entry/keeping-harmful-chemicals-out-of-baby-nappies

Francúzska agentúra pre potraviny, životné prostredie, zdravie a bezpečnosť (Anses) publikovala v januári 2019 štúdiu na základe laboratórnych analýz vykonávaných v dvoch rôznych laboratótiách so zameraním na 23 produktov dostupných na francúzskom trhu s cieľom zistiť, či použitie jednorazových detských plienok môže byť spojované s negatívnymi zdravotnými účinkami.

Hodnotenie rizík sa zakladalo na výsledkoch laboratórnych testov a údajov z literatúry.

Na základe tohto hodnotenia sa ukázalo, že zdravotné prahové hodnoty boli prekročené pre PAU, furány, dioxíny, polychlorované bifenyly a sumu týchto látok.

Prevažná časť nájdených chemických látok v detských plienkach sa považujú za kontaminanty, pretože do týchto výrobkov sa cielene pridávajú len parfumy a vonné látky.

Pre prípravu legislatívneho návrhu pre reštrikcie Anses potrebuje viac informácií – výzva na poskytnutie informácií (dôkazov) je otvorená do 31. marca 2020.

Potrebné dôkazy zahŕňajú napríklad:

 • Rozsah navrhovaných obmedzení – typy detských plienok a informácie o látkach ktoré je potrebné do návrhu zahrnúť;
 • Hodnotenie expozície – expozícia detí predmetným látkam, použitie jednorazových plienok v rôznych krajinách EÚ;
 • Koncentračné limity a analytické metódy – informácie o štandardizovaných metódach testovania;
 • Alternatívy – zváženie látok ktoré nie sú cielene pridávané, ale sú kontaminantami alebo reziduami; a
 • Socio-ekonomický dopad mozných obmedzení – berúc do úvahy náklady a benefity pre všetky zúčastnené strany.

Dokumentácia s návrhom obmedzení by mala byť predložená v októbri 2020.

Viac informácií na stránkach Ekotox: https://ekotoxcenters.eu/reach/    


Aktuálne školenia a webináre: https://reachtraining.eu/skolenia-sk


EKOTOX CENTERS

 • *Konzultačné a poradenské služby pre výrobcov a dovozcov (EU REACH, CLP, detergents, RoHS, WEEE, POPs…)
 • *Karty bezpečnostných údajov a registrácia nebezpečných zmesí v členských krajinách EÚ (Poison Centers), UFI a viac
 • *Biocídy
 • *Bezpečnosť kozmetických výrobkov
 • *Chemický manažment
 • *Hodnotenie environmentálnych a zdravotných rizík

Ekotoxikologické centrum CZ
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o. (SK)

Tomášikova 10/F, 821 03 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 (2) 4594 3712, 4594 5223
E-mail: ekotox(at)ekotox.eu 
Web: https://ekotox.eu
FB: Karta bezbečnostných údajov          
Linkedin: ekotoxsk