ECHA začne od apríla 2020 kontrolovať správy o chemickej bezpečnosti

ECHA začne od apríla 2020 kontrolovať správy o chemickej bezpečnosti

ECHA začne od apríla 2020 kontrolovať správy o chemickej bezpečnosti

Počnúc aprílom 2020 začne Európska chemická agentúra (ECHA) kontrolovať úplnosť správ o bezpečnosti chemických látok (CSR) v prípade registrovaných látok – prítomnosť informácií o použitiach a expozícii rovnako ako charakterizácii rizík.

ECHA link: https://newsletter.echa.europa.eu/home/-/newsletter/entry/make-sure-your-chemical-safety-report-is-complete-we-ll-start-to-check-in-april

Kontrola správ o chemickej bezpečnosti bude založená na informáciách o použitiach uvedených v registračnej dokumentácii.

ECHA bude kontrolovať kompletnosť správ o chemickej bezpečnosti u všetkých registrácií pre látky registrované nad 10 ton ročne a súčasne klasifikovaných ako nebezpečných pre životné prostredie alebo zdravie ľudí, alebo perzistentných, bioakumulatívnych a toxických.

V prípade spoločných registrácií individuálne CSR nebudú kontrolované, keďže vychádzajú zo správy o chemickej bezpečnosti podanej vedúcim registrujúcim.

Nové kontroly správ o chemickej bezpečnosti sa zamerajú na overenie prítomnosti požadovaných elementov, nie na adekvátnosť zaslaných informácií. Kontroly sa budú týkať pôvodne podanej dokumentácie aj upravenej a doplnenej dokumentácie.

V prípade že správu o chemickej bezpečnosti nebude možné otvoriť, alebo je napísaná v inom ako v oficiálnom jazyku členských krajín EÚ, bude považovaná za nekopletnú a jej podanie nebude úspešné.

Určité úpravy sa budú týkať aj elektronickej kontroly kompletnosti registračnej dokumentácie. Na zabezpečenie splnenia základných požiadaviek na informácie uvedené v článkoch VII-X nariadenia REACH, ECHA zlepšuje kontrolu kľúčových parametrov nebezpečnosti. Podrobnejšie kontroly sa budú týkať nasledovných oblastí: mutagenita, reprodukčná toxicita a degradabilita.

Elektronická kontrola sa zameria aj na životný cyklus látok. To znamená, že na základe popisu použitia bude predmetom kontroly prítomnosť informácií o servisnom životnom cykle výrobkov.

Keďže tieto zmeny budú súčasťou elektronickej kontroly, budú tiež zaradené do novej verzie validačného asistenta programu IUCLID, ktorého použitie sa vyžaduje pred zaslaním informácií do ECHA.

Upravená verzia validačného asistenta kontroly kompletnosti sa začne uplatňovať na konci apríla vydaním novej verzie balíka IUCLID.

Viac informácií o REACH registrácii na stránkach Ekotox: https://ekotoxcenters.eu/reach/reach-registracia/   


Aktuálne školenia a webináre: https://reachtraining.eu/skolenia-sk


EKOTOX CENTERS

  • *Konzultačné a poradenské služby pre výrobcov a dovozcov (EU REACH, CLP, detergents, RoHS, WEEE, POPs…)
  • *Karty bezpečnostných údajov a registrácia nebezpečných zmesí v členských krajinách EÚ (Poison Centers), UFI a viac
  • *Biocídy
  • *Bezpečnosť kozmetických výrobkov
  • *Chemický manažment
  • *Hodnotenie environmentálnych a zdravotných rizík

Ekotoxikologické centrum CZ
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o. (SK)

Tomášikova 10/F, 821 03 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 (2) 4594 3712, 4594 5223
E-mail: ekotox(at)ekotox.eu 
Web: https://ekotox.eu
FB: Karta bezbečnostných údajov          
Linkedin: ekotoxsk