11 chemických látok bolo pridaných do REACH autorizačného zoznamu

11 chemických látok bolo pridaných do REACH autorizačného zoznamu

11 chemických látok bolo pridaných do REACH autorizačného zoznamu

Európska komisia prijala nariadenie ktorým bol REACH autorizačný zoznam rozšírený o 11 látok –Príloha XIV nariadenia REACH.

eur-lex.europa link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0171&from=SK  

Nariadenie o zaradení nových 11 látok bolo zverejnené 6. februára 2020 – Nariadenie Komisie (EU) 2020/171. Ich zaradenie do autorizačného zoznamu rozšírilo počet látok v Prílohe XIV z pôvodných 43 na 54.

Súvislosti

REACH autorizačný proces má za cieľ zabezpečiť, že látky vzbudzujúce obzvlášť veľké obavy budú progresívne nahrádzané menej nebezpečnými látkami alebo technológiami, tam kde je to technicky a ekonomicky realizovateľné a sú k dispozícii vhodné alternatívy.

Autorizačný proces sa zaháji, keď členský štát EÚ alebo ECHA, na základe požiadavky Komisie, navrhne látku na zaradenie medzi látky vzbudzujúce obzvlášť veľké obavy (SVHC).

Viac o SVHC látkach na Ekotox: https://ekotoxcenters.eu/reach/svhc-latky/

Autorizačný proces popisuje schéma uvedená nižšie:

Link to ECHA: https://echa.europa.eu/substances-of-potential-concern

Látky zaradené do REACH autorizačného zoznamu  dňa 6. februára 2020 a ich SVHC vlastnosti:

Viac informácií o REACH autorizácii a povinnostiach pre spoločnosti používajúce látky do REACH autorizačného zoznamu: https://ekotoxcenters.eu/reach/autorizacia/


Aktuálne školenia a webináre: https://reachtraining.eu/skolenia-sk


EKOTOX CENTERS

  • *Konzultačné a poradenské služby pre výrobcov a dovozcov (EU REACH, CLP, detergents, RoHS, WEEE, POPs…)
  • *Karty bezpečnostných údajov a registrácia nebezpečných zmesí v členských krajinách EÚ (Poison Centers), UFI a viac
  • *Biocídy
  • *Bezpečnosť kozmetických výrobkov
  • *Chemický manažment
  • *Hodnotenie environmentálnych a zdravotných rizík

Ekotoxikologické centrum CZ
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o. (SK)

Tomášikova 10/F, 821 03 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 (2) 4594 3712, 4594 5223
E-mail: ekotox(at)ekotox.eu 
Web: https://ekotox.eu
FB: Karta bezbečnostných údajov          
Linkedin: ekotoxsk