EkotoxInfo – REACH reštrikcie

EkotoxInfo – REACH reštrikcie

EkotoxInfo – REACH reštrikcie

 9.10.2019

ECHA informuje o príprave nových návrhov na obmedzenie používania PAU v granulách a mulčovačoch a olova v strelive, nábojoch a rybárskom náčiní

Európska chemická agentúra (ECHA) na svojich stránkach informuje o návrhu na obmedzenie použitia pre 8 polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAU) v granulách a mulčovacích matoriáloch používaných napríklad pri výrobe syntetických trávnatých ihrísk a športových podláh.

Súčasne sa otvára verejná diskusia ku návrhom odmedzenia použitia olova v strelive, nábojoch a rybárskom náčiní.  

PAU

Komisia pre socio-ekonomickú analýzu (SEAC) prijala finálne stanovisko podporujúc návrh Holandského národného inštitútu pre verejné zdravie a životné prostredie (RIVM) a tiež v júni prijaté stanovisko Komisie pre hodnotenie rizík (RAC).

Návrh na obmedzenie znižuje limit na celkovú koncentráciu ôsmich PAU na 20 mg/kg (0.002 % hmotnostných).

Cieľom reštrikčného opatrenia je zabezpečiť nízke riziko vzniku karcinogenity v súvislosti s expozíciou PAU ostalo na nízkej úrovni pre tých, ktorí prichádzajú do kontaktu (inhalačne alebo pokožkou) s granulátmi alebo mulčovacími materiálmi. Toto sa týka napríklad futbalistov, detí hrajúcich sa na umelej tráve alebo umelých športových plochách a pracovníkov, ktorí ich pokladajú a robia údržbu takýchto materiálov.

Návrh sa nedotýka existujúcich plôch, ale zaručuje, že materiál ktorý sa použije na údržbu (doplnenie) bude už spĺňať nový limit.

Zoznam PAU

Látka CAS číslo
Benzo[a]pyrene (BaP) 50-32-8
Benzo[e]pyrene (BeP) 192-97-2
Benzo[a]anthracene (BaA) 56-55-3
Chrysen (CHR) 218-01-9
Benzo[b]fluoranthene (BbFA) 205-99-2
Benzo[j]fluoranthene (BjFA) 205-82-3
Benzo[k]fluoranthene (BkFA) 207-08-9
Dibenzo[a,h]anthracene (DBAhA) 53-70-3

Záverečné stanoviská RAC a SEAC budú zaslané Európskej komisii, ktorá rozhodne či podmienky pre uplatnenie reštrikcií sú splnené. Pokiaľ Komisia rozhodne že podmienky sú splnené, pripravý návrh opatrenia pre zaradenie do zoznamu REACH reštrikcií (Príloha XVII) a zašle na rozhodnutie členským štátom v REACH komisii. 

Link ECHA: https://echa.europa.eu/-/echa-s-scientific-committees-support-restricting-pahs-in-granules-and-mulches

Olovo

ECHA zahájila konanie pre posúdenie potreby na zavedenie reštrikcií použitia olova v poľovníctve a rybárstve.

ECHA vyzýva zainteresované strany aby do 16. decembra 2019 zaslali doklady a informácie o použití olova v strelive použitom mimo mokradí, guliek v akomkoľvek teréne a rybárskych pomôckach.  

Výzva je adresovaná spoločnostiam, obchodným združeniam, poľovníckym združeniam, organizáciám športovej streľby a rybárstva, výskumným organizáciám a akýmkoľvek ďalším dotknutým osobám v členských štátoch EÚ.

Hlavným zameraním je posúdiť riziká súvisiace s olovom pre životné prostredie a voľne žijúce zvieratá a tiež riziká pre ľudské zdravie spojené s konzumáciou mäsa z ulovených zvierat.

Link ECHA: https://echa.europa.eu/-/call-for-evidence-on-possible-restriction-of-lead-in-shot-bullets-and-fishing-tackle


Aktualizované školenia a webináre: https://www.reachtraining.eu/skolenia-sk

Výber z ponuky:

  • Tvorba a správa KBÚ – SW Chemdox – *Webinár*
  • Plasty aktuálne – požiadavky chemickej legislatívy – *Webinár*
  • UFI kódy – *Webinár*
  • Manažer chemickej bezpečnosti v podniku kurz (SK) – Kurz 2 dni

EKOTOXIKOLOGICKÉ CENTRÁ


– Spoľahlivý partner v oblasti chémie a chemickej legislatívy, bezpečnosti výrobkov a manažmenu rizík viac ako 25 rokov.

Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o.
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Ekotoxikologické centrum CZ

Tomášikova 10/F, 821 03 Bratislava
Slovenská republika


Tel.: +421 (2) 4594 3712, 4594 5223
E-mail: ekotox(at)ekotox.sk

Web: https://ekotoxcenters.eu
Ecotoxicological Centers Karta bezpečnostných údajov