EkotoxInfo 09/2019 – prinášame Vám výber z aktuálneho septembrového newslettera ECHA (neautorizovaná verzia v slovenskom jazyku)

EkotoxInfo 09/2019 – prinášame Vám výber z aktuálneho septembrového newslettera ECHA (neautorizovaná verzia v slovenskom jazyku)

EkotoxInfo 09/2019 – prinášame Vám výber z aktuálneho septembrového newslettera ECHA (neautorizovaná verzia v slovenskom jazyku)

Ekotox Centers

 26.  sep2019

  1. Návrh na reštrikcie látok senzibilizujúcich pokožku v textilných a kožených výrobkoch
  2. Najnovší vývoj v oblasti Rotterdamskej Konvencie (PIC)
  3. SCIP databáza – zlepšenie bezpečnosti výrobkov a zníženie nebezpečnosti odpadov

  • 1. Návrh na reštrikcie látok senzibilizujúcich pokožku v textilných kožených výrobkoch

Návrh na reštrikcie KemI a ANSES’s (švédskej a francúzskej agentúry) predpokladá zavedenie koncetračných limitov v textilných a kožených výrobkoch pre látky, ktoré majú harmonizovanú klasifikáciu podľa nariadenia CLP ako senzibilizujúce na pokožku v kategóriách 1/1A/1B.

Použitý prístup určenia najvyšších koncentračných limitov je obdobný ako v prípade reštrikčného návrhu na tetovacie atramenty a permanentný make-up.

Ako časť pripomienkovacieho procesu otvorila ECHA 6-mesačnú periodu pre verejnosť, kde pozýva zainteresované strany na predkladanie pripomienok ku predmetnému návrhu do 19.12.2019. Súčasne s tým ECHA komisie (RAC a SEAC) budú pokračovať v hodnotení rizík a v socio-ekonomickej analýze. Akonáhle ECHA komisie pripravia svoje stanoviská, ECHA ich predloží európskej Komisii. Komisia posúdi, či podmienky pre prijatie obmedzení sú splnené, pripraví predbežné opatrenie pre zavedenie reštrikcií a zašle ich na posúdenie členským štátom EÚ v rámci REACH Komisie.

Viac sa dozviete kliknutím na tento link: https://echa.europa.eu/restrictions-under-consideration/-/substance-rev/23405/term


  • 2. Najnovší vývoj v oblasti Rotterdamskej Konvencie (PIC)

Rotterdamská konvencia vytvára rámec pre výmenu informácií a informované rozhodnutia pre obchode s vybranými nebezpečnými pesticídmi a priemyselnými chemikáliami. V EÚ je konvencia implementovaná tzv. EU PIC nariadením.

Do Prílohy III boli pridané 2 nové látky:

pesticíd, phorate (EC 206-052-2, CAS 298-02-2) a priemyselná chemická látka, hexabromocyclododecane (HBCDD) (EC 247-148-4, CAS 25637-99-4).

Príloha III Rotterdamskej Konvencie teraz obsahuje 52 látok.

Tieto látky sú teda v režime PIC (Prior Inform Consent), teda procedúry, ktorou prijímajúce krajiny môžu rozhodnúť, či akceptujú budúci dovoz týchto látok, alebo ich odmietnu.

V zmysle EU PIC nariadenia je HBCDD už uvedené aj v časti 1 Prílohy V a z tohto dôvodu je vývoz tejto látky z EÚ zakázaný.

link: https://newsletter.echa.europa.eu/home/-/newsletter/entry/latest-developments-under-the-rotterdam-convention-on-pic


  • 3. SCIP databáza – zlepšenie bezpečnosti výrobkov a zníženie nebezpečnosti odpadov

Každý výrobca či dodávateľ výrobku ktorý je umiestnený na trh EÚ a obsahuje SVHC látku uvedenú v Kandidátskom zozname, bude musieť oznámiť informácie o výrobku do Európskej chemickej agentúry ECHApočnúc 5. januárom 2021. Táto nová povinnosť vychádza z požiadaviek revidovanej smernice o odpadoch, ktorá sa zameriava na zníženie tvorby odpadov s obsahom nebezpečných látok a podporuje substitúciu.

Nová SCIP databáza bude obsahovať informácie o SVHC látkach vo výrobkoch ako takých, alebo v komplexných výrobkoch (produktoch). Predmetné informácie budú dôležité aj pre spoločnosti zaoberajúce sa separáciou odpadov a recykláciou, a budú podporovať spoločnosti ktoré nakladajú s odpadom tak, aby si mohli byť isté, že recyklované materiály nebudú v budúcnosti obsahovať neželané chemické látky.

Autority môžu využívať databázu ako nástroj na identifikáciu výskytu látok ich záujmu vo výrobkoch. Taktiež to umožní získať informácie pre rozhodovanie o prípadnej potrebe ďalších regulačných opatrení. Pre konzumentov môže databáza ponúknuť informácie a pomôcť im prijať rozhodnutie na základe lepších a presnejších informácií.

Link: https://newsletter.echa.europa.eu/home/-/newsletter/entry/scip-database-improving-product-safety-and-reducing-hazardous-waste


Poznáte svoje povinnosti?

Ponúkame Vám naše odborné kapacity pre oblasť zavedenia systému chemického manažmentu a tým plnenia požiadaviek REACH legislatívy vo Vašej spoločnosti.

Široká ponuka školení a webinárov do konca roka 2019: https://reachtraining.eu/skolenia-sk

Webináre sú dostupné aj v anglickom jazyku: https://reachtraining.eu/en/seminars

Pokiaľ máte nejaké otázky, prosím neváhajte napísať nám email, alebo zavolať na kontakty uvedené nižšie.

So želaním pekného dňa,


EKOTOXIKOLOGICKÉ CENTRÁ

– Spoľahlivý partner v oblasti chémie a chemickej legislatívy, bezpečnosti výrobkov a manažmenu rizík viac ako 25 rokov.

Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o.
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Ekotoxikologické centrum CZ

Tomášikova 10/F
821 03 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 (2) 4594 3712, 4594 5223
Mobil: +421 903 413 711
E-mail: ekotox(at)ekotox.sk

Weby: https://ekotoxcenters.euhttp://reachconference.eu/
Facebook: Ecotoxicological Centers