Do nariadenia o predchádzajúcom súhlase (PIC, Prior Informed Consent Regulation) bolo pridaných 35 nebezpečných chemikálií

Do nariadenia o predchádzajúcom súhlase (PIC, Prior Informed Consent Regulation) bolo pridaných 35 nebezpečných chemikálií

Do nariadenia o predchádzajúcom súhlase (PIC, Prior Informed Consent Regulation) bolo pridaných 35 nebezpečných chemikálií

Po zmene nariadenia EÚ o predchádzajúcom súhlase (PIC) sú teraz vývozcovia z EÚ povinní oznámiť svoj zámer vyviezť 35 ďalších nebezpečných chemikálií. Nové pravidlá začnú platiť od 1. novembra 2023.

Okrem oznámenia o vývoze bude väčšina týchto chemikálií tiež vyžadovať výslovný súhlas dovážajúcej krajiny, kým bude možné vývoz uskutočniť. Okrem toho štyri chemikálie, ktoré predtým podliehali iba oznámeniu o vývoze, budú teraz tiež vyžadovať výslovný súhlas.

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2023/1656 zo 16. júna 2023, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 649/2012, pokiaľ ide o zaradenie pesticídov a priemyselných chemikálií do zoznamu.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.210.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2023%3A210%3ATOC

ECHA webstránky: https://echa.europa.eu/-/35-hazardous-chemicals-added-to-the-prior-informed-consent-regulation
Ekotox webstránky pre manažment chemikálií: https://ekotox.cz/chemicky-management-rizeni-rizik-pri-vyrobe/