Blíži sa datum povinnej notifikácie zmesí pre priemyselné použitie – január 2024

Blíži sa datum povinnej notifikácie zmesí pre priemyselné použitie – január 2024

Blíži sa datum povinnej notifikácie zmesí pre priemyselné použitie – január 2024

Dňa 1. januára 2024 nadobudne účinnosť príloha VIII k nariadeniu CLP pre zmesi na priemyselné použitie, ktoré sú klasifikované ako nebezpečné na základe ich účinkov na zdravie alebo fyzikálnych účinkov. Ak od tohto dátumu uvediete takúto zmes na trh v EÚ, musíte ju oznámiť pre trh príslušného členského štátu v harmonizovanom formáte prostredníctvom portálu ECHA PCN.

Harmonizované požiadavky na informácie zahŕňajú úplné chemické zloženie, toxikologické informácie, informácie o výrobku a jednoznačný identifikátor zloženia (UFI) podľa prílohy VIII k nariadeniu CLP.

Zmesi na priemyselné použitie však majú možnosť „predloženia v obmedzenom rozsahu“, v prípade informácií o zložení z karty bezpečnostných údajov. Ak sa použije táto možnosť, oznámenie musí obsahovať kontaktnú osobu, ktorá môže v prípade incidentu nepretržite poskytnúť rýchly prístup k úplným podrobnostiam o zložení.

CLP nariadeni Príloha VIII: EUR-Lex – 32020R1677 – EN – EUR-Lex (europa.eu)

ECHA Poison Centres Portal: https://poisoncentres.echa.europa.eu/

Ekotox CLP webstránky: https://ekotox.eu/safety-data-sheet-sds/

Školenia a webináre: https://trainingeu.eu/