Dátum súladu alebo koniec prechodného obdobia – čo potrebujete vedieť 

Dátum súladu alebo koniec prechodného obdobia – čo potrebujete vedieť 

Dátum súladu alebo koniec prechodného obdobia – čo potrebujete vedieť 

Dátum splnenia oznámení toxikologickým centrám – 1. január 2024 – nie je okamžitým konečným termínom.  


Skôr nariaďuje, aby od tohto dátumu všetky nové oznámenia pre zmesi určené výlučne na priemyselné použitie boli v súlade s harmonizovaným formátom. Tento formát je podrobne opísaný v prílohe VIII k nariadeniu CLP. To zahŕňa aj kód UFI na štítku. 

Agentúra ECHA pripomína spoločnostiam, aby posúdili stav svojich oznámení a skontrolovali harmonogramy poskytovania informácií v požadovanom harmonizovanom formáte. 

Táto správa je obzvlášť dôležitá pre tie spoločnosti, ktoré majú existujúce oznámenia predložené v súlade s vnútroštátnymi požiadavkami. V takýchto prípadoch je možné využiť prechodné obdobie, ktoré sa skončí 1. januára 2025. Ak sa však počas tohto obdobia vyskytnú zmeny vo výrobku alebo zmesi, informácie sa musia predložiť v novom formáte. Tento formát je možný prostredníctvom portálu agentúry ECHA na predkladanie dokumentov.

Spoločnosti, ktoré využívajú prechodné obdobie, už môžu začať plánovať, ako a kedy aktualizovať svoje oznámenia a spravovať svoje plány na zmenu označovania.