Aktualizácia nariadenia EÚ CLP 01/2024 – 21. ATP 

Aktualizácia nariadenia EÚ CLP 01/2024 – 21. ATP 

Aktualizácia nariadenia EÚ CLP 01/2024 – 21. ATP 

1

Aktualizácia nariadenia EÚ CLP 01/2024 – 21. ATP 

21. ATP k nariadeniu CLP EÚ bolo zverejnené 5. januára 2024. Obsahuje nový zoznam harmonizovaných klasifikácií látok. 

Uplatňuje sa od 1. septembra 2025. 

Dodávatelia však už pred uvedeným dátumom môžu klasifikovať, označovať a baliť látky a zmesi v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 zmeneným týmto nariadením. 

Nové záznamy napr. Zahŕňajú  dimetylpropylfosfonát, dibutylcín maleát a dibutylcínoxid…

 

2

Klasifikácia olova je rozdelená pre olovený prášok a celistvé olovo:

3

“ DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2024/197 z 19. októbra 2023, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1272/2008, pokiaľ ide o harmonizovanú klasifikáciu a označovanie určitých látok.” 

EUR-LEX link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=OJ:L_202400197 
Ekotox CLP webstránky: https://ekotoxcenters.eu/karta-bezpecnostnych-udajov/clp/ 
Školenia a webináre: https://trainingeu.eu/