Päť nebezpečných chemických látok bolo pridaných do zoznamu kandidátskych látok podľa nariadenia EÚ REACH 

Päť nebezpečných chemických látok bolo pridaných do zoznamu kandidátskych látok podľa nariadenia EÚ REACH 

Päť nebezpečných chemických látok bolo pridaných do zoznamu kandidátskych látok podľa nariadenia EÚ REACH 

Agentúra ECHA pridala na zoznam kandidátskych látok päť nových chemikálií. 

Jedna z nich je toxická pre reprodukciu, tri sú veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne. Ďalšia je toxická pre reprodukciu a perzistentná, bioakumulatívna a toxická.

Tieto chemické látky sa nachádzajú vo výrobkoch, ako sú atramenty a tonery, lepidlá a tesniace materiály. Taktiež ich možno nájsť v praciach a čistiach prostriedkoch.

Agentúra ECHA aktualizovala existujúcu položku na zozname kandidátskych látok pre dibutylftalát. Tým zahrnula jeho vlastnosti narúšajúce endokrinný systém pre životné prostredie.

Záznamy pridané do zoznamu kandidátskych látok 23. januára 2024: 
Názov látky EC ČÍSLO CAS ČÍSLO Dôvod zaradenia príklady použití 
2,4,6-tri-tert-butylphenol  211-989-5 732-26-3 Reprodukčne toxické látky (Článok 57c) Perzistentné, bioakumulatívne a toxické (PBT) (Článok 57d) Výroba inej látky; formulácia zmesí a v palivových produktoch. 
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol 221-573-5 3147-75-9 Veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne (vPvB)  (Článok 57e) Výrobky na starostlivosť o vzduch, náterové hmoty, lepidlá a tesniace materiály, mazivá a tuky, leštidlá, vosky a pracie a čistiace prostriedky. 
2-(dimethylamino)-2-[(4-methylphenyl)methyl]-1-[4-(morpholin-4-yl)phenyl]butan-1-one  438-340-0 119344-86-4 Reprodukčne toxické látky (Článok 57c) Tlačiarenské farby a tonery, náterové výrobky. 
Bumetrizole 223-445-4 3896-11-5 vPvB  
(Článok 57e) 
Náterové hmoty, lepidlá a tesniace materiály a pracie a čistiace prostriedky. 
Oligomerisation and alkylation reaction products of 2-phenylpropene and phenol  700-960-7 – vPvB  
(Článok 57e) 
Lepidlá a tesniace materiály, náterové hmoty, plnivá, tmely, omietky, modelovacia hlina, tlačiarenské farby a tonery a polyméry. 
Dibutyl phthalate (aktualizovaný záznam) 201-557-4 84-74-2 Vlastnosti narúšajúce endokrinný systém  (Článok 57 písm. f) – životné prostredie) Kvapaliny na spracovanie kovov, pracie a čistiace prostriedky, laboratórne chemikálie a polyméry. 
Povinnosti pri zaradení látky do zoznamu kandidátskych látok 

Podľa nariadenia REACH majú spoločnosti zákonné povinnosti. Ak je ich látka zaradená do zoznamu kandidátskych látok, musia dodržiavať určité postupy.

Ak výrobok obsahuje látku zo zoznamu kandidátskych látok v koncentrácii vyššej ako 0,1 % hmotnosti, dodávatelia musia poskytnúť svojim zákazníkom a spotrebiteľom informácie o bezpečnom používaní tejto látky. Spotrebitelia majú právo pýtať sa dodávateľov, či výrobky, ktoré kupujú, obsahujú látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy. 

Dovozcovia a výrobcovia výrobkov musia oznámiť agentúre ECHA, ak ich výrobok obsahuje látku na zozname kandidátskych látok, do šiestich mesiacov od dátumu jej zaradenia do zoznamu (23. januára 2024).  

Dodávatelia látok z EÚ a EHP, ktoré sa dodávajú buď samostatne, alebo v zmesiach, musia aktualizovať kartu bezpečnostných údajov, ktorú poskytujú svojim zákazníkom. 

Podľa rámcovej smernice o odpade musia spoločnosti informovať agentúru ECHA aj vtedy, ak výrobky, ktoré vyrábajú, obsahujú látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy v koncentrácii vyššej ako 0,1 % hmotnosti. Toto oznámenie je uverejnené v databáze agentúry ECHA obsahujúcej látky vzbudzujúce obavy vo výrobkoch (SCIP). 

Celý článok ECHA: https://echa.europa.eu/sk/-/echa-adds-five-hazardous-chemicals-to-the-candidate-list 

Ekotox REACH autorizácia webstránky: https://ekotoxcenters.eu/reach/autorizacia/  

Ekotox školenia a webináre: https://trainingeu.eu/