Priority presadzovania práva na úrovni EÚ na roky 2024 – 2025 

Priority presadzovania práva na úrovni EÚ na roky 2024 – 2025 

Priority presadzovania práva na úrovni EÚ na roky 2024 – 2025 

V nadchádzajúcich rokoch (2024 – 2025) sa ECHA fórum pre presadzobvanie práva a BPRS (Biocidal Products Regulation Subgroup). Zamerajú na harmonizáciu presadzovania kľúčových nariadení EÚ vrátane nariadení REACH, CLP, POP, PIC a BPR. Napriek tomu že toto sú primárne oblasti zamerania, fórum si zachováva flexibilitu pri riešení vznikajúcich problémov alebo nových priorít. 

Horizontálne priority presadzovania práva 

1.Dovoz a spolupráca s colnými orgánmi: 

Uprednostňovanie kontroly dovozu a spolupráce s colnými orgánmi, vychádza z alarmujúcej miery nedodržiavania predpisov – v rozmedzí od “17 % do 64 %”. V prípade rôznych nariadení. Tento trend bol zdôraznený v nedávnych projektoch presadzovania.

2.Online predaj: 

Riešenie závažného nesúladu (viac ako 75 %) pri online predaji chemických látok využitím nových právnych predpisov na posilnenie opatrení. Tento krok je súčasťou snahy o posilnenie presadzovania v tejto oblasti. 

3.Integrované presadzovanie: 

Zefektívnenie presadzovania pre oblasť chemických látok, zmesí alebo výrobkov regulovaných viacerými právnymi predpismi s cieľom zvýšiť efektívnosť a využívanie zdrojov. 

4.Posilnenie spolupráce: 

Zameranie sa na cezhraničnú spoluprácu a spoluprácu s rôznymi inšpekčnými službami. Tento prístup má za cieľ účinne presadzovať právne predpisy vrátane iniciatív, ako je integrované presadzovanie.

Špecifické priority v oblasti presadzovania práva: 

1. Regulačné opatrenia manažmentu rizík: 

Zdôraznenie presadzovania opatrení zameraných na látky vzbudzujúce obavy. Tento prístup sa zameriava na zlepšenie úrovní súladu s obmedzeniami, autorizáciou, harmonizovanou klasifikáciou a označovaním podľa nariadenia CLP. Obmedzeniami perzistentných organických látok a autorizáciou výrobkov BPR.

2. Informácie v dodávateľskom reťazci: 

Uprednostňovanie harmonizovaného presadzovania povinností súvisiacich s tokom informácií v dodávateľskom reťazci. Tento prístup sa zameriava na riešenie nedostatkov v kartách bezpečnostných údajov (KBÚ) a zlepšenie súladu.

3. Klasifikácia a označovanie: 

Riešenie vysokých úrovní nesúladu pri klasifikácii a označovaní zmesí so zameraním na povinnosti vyplývajúce z nariadenia CLP. 

4. Nové ustanovenia: 

Proaktívna harmonizácia presadzovania nových ustanovení, ktoré nadobudli účinnosť v plnom rozsahu, ako je oznamovanie nebezpečných zmesí a nové požiadavky na online predaj. 

Priority pre spôsoby práce v rokoch 2024 – 2025 

Práca fóra presahuje koordináciu presadzovania osobitných ustanovení.  

Pri uprednostňovaní svojej práce sa fórum bude riadiť nielen potrebou zlepšiť dodržiavanie predpisov s osobitnými úlohami (“priority v oblasti presadzovania”), ale aj jasnou preferenciou toho, ako by sa ciele mali dosiahnuť.  

To zahŕňa uprednostňovanie praktického presadzovania prostredníctvom projektov a rýchleho riešenia politického a regulačného vývoja, ako je potreba úzko spolupracovať s colnými orgánmi alebo poskytovať poradenstvo v oblasti vykonateľnosti dôležitých nových obmedzení. 

Fórum preto zváži aj tieto zastrešujúce priority počas obdobia trvania tohto pracovného programu. 

Fórum sa viac ako 15 rokov venuje vykonávaniu synchronizovaných projektov presadzovania, zosúlaďovaniu kontrolných postupov, konsolidácii údajov o dodržiavaní predpisov a poskytovaniu usmernení pre inšpektorov. Tieto projekty, ktoré sú základným pilierom presadzovania práva EÚ, sú nápomocné pri posilňovaní a harmonizácii dodržiavania právnych predpisov. Fórum a BPRS budú naďalej uprednostňovať tieto projekty a prispôsobovať sa vyvíjajúcim sa mandátom v záujme optimálnej efektívnosti. Fórum zdôrazňuje poradenstvo v oblasti vymáhateľnosti nových obmedzení a čerpá zo svojich rozsiahlych skúseností s hodnotením životaschopnosti návrhov podľa nariadenia REACH. Keďže legislatívny vývoj rozširuje obmedzenia, fórum očakáva zvýšený dopyt po poradenstve v oblasti vykonateľnosti, čo si vyžiada procedurálne zlepšenia a posilnenie zdrojov. 

Rozšírená spolupráca so zainteresovanými stranami zostáva neoddeliteľnou súčasťou trvalého zlepšovania súladu s pokračujúcim úsilím o zapojenie prostredníctvom otvorených stretnutí, seminárov a pravidelnej komunikácie prostredníctvom kanálov agentúry ECHA. Uznávajúc možné zmeny vo svojom mandáte v dôsledku revízie nariadenia REACH sa fórum zaväzuje k flexibilnej adaptácii, preskúmaniu nových úloh a príležitostí na účinné plnenie vyvíjajúcich sa priorít a postupov. 

Stručne povedané, priority presadzovania práva na roky 2024 – 2025 sa zameriavajú na zlepšenie dodržiavania predpisov, zefektívnenie úsilia o presadzovanie a prispôsobenie sa potenciálnym zmenám v nariadeniach a mandátoch.