EkotoxInfo 12/2019 – prinášame Vám výber z aktuálych tém európskej chemickej legislatívy – posledný v roku 2019

EkotoxInfo 12/2019 – prinášame Vám výber z aktuálych tém európskej chemickej legislatívy – posledný v roku 2019

EkotoxInfo 12/2019 – prinášame Vám výber z aktuálych tém európskej chemickej legislatívy – posledný v roku 2019

EkotoxInfo 12/2019 (18.12.2019)

Ekotox Centers

 1.  Výsledky kontrol 2019 – Fórum pre kontrolu dodržiavania európskej chemickej legislatívy
  2.    Databáza regulačných aktivít pre 21 000 chemických látok
  3.    CLP – zmeny v označovaní a balení

  4.    Školenia a webináre – prvý polrok 2020

 • *Výsledky kontrol 2019 – Fórum pre kontrolu dodržiavania európskej chemickej legislatívy

7.12.2019 Európska chemická agentúra zverejnila výsledky projektu Fóra pre dodržiavanie európskej chemickej legislatívy – 44 % nebezpečných zmesí na trhu EÚ porušuje požiadavky na správnu klasifikáciu a označovanie.

Inšpektori z 29 krajím skontrolovali 3 391 zmesí v 1 620 spoločnostiach (výorbcovia, dovozcovia, následní užívatelia a distribútori).

17 % kontrolovaných zmesí bolo nesprávne klasifikovaných, čo mohlo viesť ku nesprávnemu označovaniu a teda nesprávnym informáciám o bezpečnom použití.

Skupina látok s najvážnejšími nebezpečnými vlastnosťami (karcinogénne, mutagénne, reprodukčne toxické a resporačné sinzibilizátory) majú harmonizovanú klasifikáciu v celej EÚ s cieľom zabezpečiť adekvátny manažment rizík. U 9 % z kontrolovaných látok v rámci projektu nebola povinná harmonizovaná klasifikácia dodržaná.

Viac na stránkach ECHA: https://www.echa.europa.eu/-/44-of-hazardous-mixtures-not-compliant-with-classification-and-labelling-obligations

Ekotox služby pre kontrolu a správu KBÚ: https://ekotoxcenters.eu/karta-bezpecnostnych-udajov/

 • *Databáza regulačných aktivít pre 21 000 chemických látok

Prioritizácia chemických látok s cieľom ochrániť zdravie ľudí a životné prostredie sa deje v EÚ na rôznych úrovniach. Tento proces má byť zrozumiteľný a transparentný pre všetkých účastníkov. S týmto cieľom Európska chemická agentúra zverejnila zoznam 21 000 registrovaných chemických látok na trhu EÚ spolu s informáciami o prebiehajúcich aktivitách rôznych regulačných orgánov.

Chemické látky boli rozdelené do 5 skupín podľa štádia rozhodovacieho a hodnotiaceho procesu:

  • -Prebiehajúci manažment rizík: látky s potvrdeným nebezpečenstvom pre zdravie ľudí a životné prostredie;
  •  -Regulačné opatrenia pre kontrolu rizík v štádiu rozhodovania;
  • -Tvorba dát: látky pre ktoré sú potrebné ďalšie informácie na rozhodnutie, či ďalšie regulačné opatrenia sú potrebné;
  • -Aktuálne nie sú odporúčané ďalšie regulačné aktivity;
  • -Zatiaľ neurčené: látky registrované podľa nariadenia REACH, ale zatiaľ nezaradené do žiadnej z kategórií.

Viac na stránkach ECHA: https://www.echa.europa.eu/-/mapping-the-chemical-universe-list-of-substances-by-regulatory-action-published

Ekotox REACH skríning/audit: https://ekotoxcenters.eu/chemicky-manazment-riadenie-rizik-pri-vyrobe/reach-clp-skrining/

 • *CLP – zmeny v označovaní a balení

V roku 2020 začnú platiť nové požiadavky 12. ATP ktoré mení a dopĺňa nariadenie CLP so zmenami napríklad:

 • -Nová trieda nebezpečnosti; zmeny v klasifikačných kritériách pre látky a zmesi, ktoré pri kontakte s vodou emitujú prchavé plyny;
 • -Zmeny v klasifikačných kritériách pre výbušniny;;
 • -Rozhodovacia hodnota pre určenie aspiračnej nebezpečnosti pri klasifikácii zmesí vychádzajúc z prítomných zložiek stanovená na >=1%.

Okrem toho je potrebné vziať do úvahy zmeny harmonizovaných klasifikácií chemických látok, požiadavky na označovanie – uplatňovanie požiadaviek na piktogramy; požiadavky na používanie UFI kódov pre profesionálne a spotrebiteľské použitia od 5.1.2021 a ďalšie požiadavky.

Viac o UFI: https://ekotoxcenters.eu/karta-bezpecnostnych-udajov/oznacovanie-balenie/ufi-kod/

 • *Školenia a webináre – prvý polrok 2020

Začíname už 8.1. webinárom „Kozmetické výrobky – legislatívne požiadavky“

V ponuke okrem iného nájdete aj:

  • -Manažment chemických látok v podniku – *Webinár* – 9.1.2020
  • -REACH v roku 2020 *Webinár* – 10.1.2020
  • -Hodnotenie rizík chemických látok – BOZP *Webinár* – 15.1.2020
  • -SW Chemdox (tvorba a správa KBÚ) *Webinár* – 17.1.2020
  • -Automotive – komunikácia v dodávateľskom reťazci *Webinár* – 22.1.2020
  • -Plasty aktuálne – požiadavky chemickej legislatívy *Webinár* – 23.1.2020
  • -REACH autorizácia *Webinár* – 31.1.2020
  • -REACH manažer kurz (SK) Bratislava, Kurz 2 dni – 5.-6.2.2020

Kompletný zoznam školení a webinárov: https://reachtraining.eu/skolenia-sk


Prajeme Vám príjemné prežitie Vianočných sviatkov a všetko naj v roku 2020!

Pokiaľ máte nejaké otázky, prosím neváhajte napísať nám email, alebo zavolať na kontakty uvedené nižšie.

So želaním pekného dňa,


EKOTOXIKOLOGICKÉ CENTRÁ

– Spoľahlivý partner v oblasti chémie a chemickej legislatívy, bezpečnosti výrobkov a manažmentu rizík viac ako 25 rokov.

Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o.
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Ekotoxikologické centrum CZ

Tomášikova 10/F
821 03 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 (2) 4594 3712, 4594 5223
Mobil: +421 903 413 711
E-mail: ekotox@ekotox.sk

Weby: https://ekotoxcenters.euhttp://reachconference.eu/
Facebook: Ecotoxicological Centers

Pre odhlásenie z odberu noviniek kliknite na tento link.