Notifikácia nebezpečných zmesí v európskom systéme od roku 2021

Notifikácia nebezpečných zmesí v európskom systéme od roku 2021

Notifikácia nebezpečných zmesí v európskom systéme od roku 2021

Európska komisia prijala „delegovaný akt“ ktorým doplnila nariadenie CLP tým, že posunula termín pre prvé nahlasovanie harmonizovaných informácií do toxikologických centier (poison centres) z 1.1.2020 na 1.1.2021 pre zmesi určené pre spotrebiteľské použitie.

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2019/SK/C-2019-7611-F1-SK-MAIN-PART-1.PDF

Komisia stále pracuje na dodatočných úpravách Prílohy VIII nariadenia CLP s cieľom vyriešiť niektoré problémy, ktoré potrebujú úpravu tak, aby bolo možné plne vykonať notifikačné povinnosti. Tieto úpravy budú publikované v priebehu roka 2020.

Požiadavky na harmonizované informácie o nebezpečných zmesiach sa líšia od notifikácií ktoré teraz vyžadujú národné orgány členských štátov EÚ. Je preto potrebné začať riešiť nové povinnosti systematicky – spraviť si inventarizáciu požadovaných a dostupných dát, identifikovať chýbajúce informácia a spôsob ako ich zadovážiť tak, aby boli v zhode s požiadavkami Prílohy VIII nariadenia CLP.

Nezávisle na tom kde sa spoločnosť nachádza z pohľadu dodávateľského reťazca, o povinnosti nahlasovať údaje rozhoduje konečné použitie zmesi. Dodávateľ ktorý je na začiatku dodávateľského reťazca by mal poskytnúť čo najskôr informácie následným užívateľom, ktorí sú blízko ku spotrebiteľským použitiam, aby mohli správne a včas vykonať príslušné notifikácie.

Na účely notifikácie bol sprístupnený online portál pre podanie informácií na stránkach ECHA (ECHA Submission portal). Spoločnosti môžu využiť tento nástroj pre notifikáciu ich produktov. Rovnako však platí, že spoločnosti nie sú povinné používať výlučne tento systém.

Software CHEMDOX poskytuje komplexné IT riešenia pre UFI a notifikačné informácie a poskytuje tak veľmi výhodné riešenia pre svojich používateľov.

ECHA odporúča 5 krokov pre plnenie notifikačných povinností:

  • Začať s prípravou a zistiť si ktoré členské štáty akceptujú harmonizovanú notifikáciu a ktoré budú vyžadovať individuálne podania, prípadne kombináciu oboch;
  • Vykonať analýzu stavu a identifikáciu chýbajúcich informácií;
  • Aktívne konať, pokiaľ treba vytvoriť pracovné skupiny, komunikovať, sledovať aktuálny vývoj;
  • Investovať do komunikácie v dodávateľskom reťazci;
  • Určiť ktorý nástroj je najvhodnejší pre prípravu a vykonanie notifikácií.

Viac informácií o nariadení CLP: https://ekotoxcenters.eu/karta-bezpecnostnych-udajov/clp/

—————————————————————————————————————–

Aktualizované školenia a webináre: https://www.reachtraining.eu/skolenia-sk

Výber z ponuky:

•          Tvorba a správa KBÚ – SW Chemdox – *Webinár*

•          Manažment chemických látok v podniku – *Webinár*

•          UFI kódy – *Webinár*

•          Manažer chemickej bezpečnosti v podniku kurz (SK) – Kurz 2 dni


EKOTOXIKOLOGICKÉ CENTRÁ

– Spoľahlivý partner v oblasti chémie a chemickej legislatívy, bezpečnosti výrobkov a manažmenu rizík viac ako 25 rokov.

Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o.

Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Ekotoxikologické centrum CZ

Tomášikova 10/F, 821 03 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 (2) 4594 3712, 4594 5223
E-mail: ekotox(at)ekotox.sk

Web: https://ekotoxcenters.eu

FB: Karta bezbečnostných údajov       

Linkedin: ekotoxsk