IDENTIFIKÁTOR UFI

Ekotoxikologické centrum Vám ponúka služby systému prideľovania UFI kódov pre portfólium Vašich produktov, vypracovanie / revíziu KBÚ a etikiet vo väzbe na nové požiadavky nariadení REACH a CLP, PCN notifikácie a ďalšie súvisiace služby.

Ak máte otázky, kontaktujte nás telefonicky na čísle +421 2 45943712 alebo e-mailom na adrese ekotox(at)ekotox.sk.

Čo je identifikátor UFI?

Jednoznačný identifikátor (UFI) je určený na vytvorenie jednoznačného spojenia medzi výrobkom uvedeným na trh. A dostupnými informáciami pre liečbu zamestnancov. A širokej verejnosti pracujúcej s látkou pracujú a pri nesprávnej manipulácii môže dôjsť k intoxikácii resp. inému poškodeniu ich zdravia.

UFI kód je 16-znakový alfanumerický kód, ktorý sa uvádza na etikete produktov a v karte bezpečnostných údajov klasifikovaných ako nebezpečných v zmysle CLP nariadenia.

Na vytvorenie UFI pre zmes je potrebné číslo DPH (v určitých prípadoch tzv. firemné číslo) a pre zmes osobitné číslo zloženia zmesi. Zadaním týchto dvoch čísel do generátora UFI agentúry ECHA vám online nástroj vygeneruje kód UFI. Identifikačné číslo DPH je kľúčovým prvkom na zabezpečenie jedinečnosti UFI, aby nedošlo k prekrývaniu medzi UFI generovanými rôznymi podnikmi.

UFI sa viaže na identické zloženie produktu.

Príkladom jednoznačného identifikátora vzorca v správnom formáte je YV9K-3J9A-G209-C2T7.

Podmienkou pridelenia UFI kódu je, že všetky produkty, ktoré sú označené a oznámené s rovnakým UFI kódom, musia mať rovnaké zloženie t.j. jeden UFI kód = jeden produkt.

Termíny pre oznámenie UFI kódov do NTIC:

do 1.1.2021        produkty určené na spotrebiteľské použitie
do 1.1.2021        produkty určené na profesionálne použitie
do 1.1.2024        produkty určené na priemyselné použitie

Podľa novej prílohy VIII k nariadeniu CLP dovozcovia a následní užívatelia, ktorí uvádzajú na trh nebezpečné produkty, sú povinní poskytovať národným toxikologickým centrám (NTC) špecifické informácie o svojich produktoch v  harmonizovanom formáte.
Tieto informácie budú používať národné toxikologické centrá (NTC) v prípadoch ohrozenie zdravia ľudí spôsobenom nesprávnym používaním produktov.

Požadované informácie predkladané NTC / PCN ECHA portál:

  • – UFI kód produktu
  • – informácia o úplnom chemickom zložení produktu – (presné koncentrácie alebo rozsahy koncentrácií nebezpečných zložiek a zložiek, ktoré sa nepovažujú za nebezpečné). Je to viac ako informácie, ktoré sa uvádzajú v karte bezpečnostných údajov.
  • – toxikologické informácie o produkte – (tieto informácie sa budú poskytovať ako voľný text a bežne sú k dispozícii v oddiele 11 karty bezpečnostných údajov)
  • – priradená kategória produktu na základe jeho hlavného zamýšľaného použitia – podľa európskeho systému kategorizácie výrobkov,
  • – informácie o predkladateľovi a produkte (napr. obchodný názov, obal, farba),
  • – info o klasifikácii a označovaní  produktu podľa nariadenia CLP,
  • – informacía, o účele použitia produkt (spotrebiteľské, profesionálne alebo priemyselné).

Nový jednoznačný identifikátor vzorca (UFI) a nová etiketa sú potrebné vždy, keď sa: 

  • – pridá, nahradí alebo odstráni zložka zmesi,
  • – zmenia koncentrácie zložiek nad rámec povolených odchýlok, 
  • – zmení jednoznačný identifikátor vzorca zmesi v zmesi u dodávateľa.

Plánovanie zmeny etikiet výrobkov.

Spoločnosti by mali byť pripravené prideliť jednoznačné identifikátory vzorcov a pridať ich na etikety výrobkov (alebo obaly) krátko pred príslušnou lehotou na predloženie informácií o produkte.

Tlač jednoznačných identifikátorov vzorcov je potrebné starostlivo naplánovať do harmonogramu podniku a môže sa vykonať pred príslušnými konečnými termínmi. 

Na záver – ponúkame webináre so zameraním na problematiku nariadení CLP a REACH. A tiež individuálne on-line konzultácie: https://trainingeu.eu/

Jednoznačný identifikátor (UFI) je určený na vytvorenie jednoznačného spojenia medzi výrobkom uvedeným na trh. A dostupnými informáciami pre liečbu zamestnancov. A širokej verejnosti pracujúcej s látkou pracujú a pri nesprávnej manipulácii môže dôjsť k intoxikácii resp. inému poškodeniu ich zdravia.
https://trainingeu.eu/

INVENTARIZÁCIA PRODUKTOV (KBÚ SKRÍNING)

SPRAVA IDENTIFIKÁTOROV UFI

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

ETIKETA

NOTIFIKÁCIA NTIC