VYPRACUJTE/AKTUALIZUJTE ETIKETU

VYPRACUJTE/AKTUALIZUJTE ETIKETU

VYPRACUJTE/AKTUALIZUJTE ETIKETU

V prípade látok alebo zmesí, ktorým boli identifikované nebezpečné vlastnosti, je potrebné ich primerane označiť pred umiestnením na trh.

Výrobcovia, dovozcovia, následní užívatelia a distribútori, ako aj výrobcovia a dovozcovia niektorých špecifických výrobkov, majú povinnosť informovať ostatných účastníkov dodávateľského reťazca (vrátane spotrebiteľov) o zistenej nebezpečnosti.

Nariadenie CLP vymedzuje požiadavky na obsah etikety a usporiadanie jednotlivých prvkov označenia.

Etiketa musí byť pripojená pevne k povrchu obalu a musí obsahovať tieto údaje:

  • -názov, adresa a telefónne číslo dodávateľa;
  • -nominálne množstvo látky alebo zmesi v balení, ktoré je dostupné širokej verejnosti (pokiaľ sa toto množstvo neuvádza na inom mieste na obale);
  • -identifikátory výrobku;
  • -ak je to vhodné, výstražné piktogramy, výstražné slová, výstražné upozornenia, bezpečnostné upozornenia a doplňujúce informácie, ktoré sa vyžadujú na základe iných právnych predpisov.
  • -identifikátor UFI

Nová etiketa sú potrebné vždy, keď: 

  • -sa pridá, nahradí alebo odstráni zložka zmesi,
  • -sa zmenia koncentrácie zložiek nad rámec povolených odchýlok, 
  • -dodávateľ zmení jednoznačný identifikátor vzorca zmesi v zmesi.

Služba: ETIKETA

Ekotoxikologické centrum Vám ponúka kontrolu, vypracovanie a revíziu etikiet a súvisiacich dokumentov používaných chemických látok a zmesí, ale aj komunikáciu v dodávateľskom reťazci, či analýzu dopadov chemickej legislatívy na jednotlivé výrobky a produkty…

V prípade záujmu o túto službu kontaktujte nás telefonicky na čísle +421 2 45943712 alebo e-mailom na adrese ekotox@ekotox.sk.

Podrobnejšie informácie sú dostupné na stránke: https://ekotoxcenters.eu/karta-bezpecnostnych-udajov/oznacovanie-balenie/

VYPRACUJTE/AKTUALIZUJTE ETIKETU