VYPRACUJTE/AKTUALIZUJTE KARTU BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

3. VYPRACUJTE/AKTUALIZUJTE KARTU BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Karty bezpečnostných údajov (KBÚ) obsahujú informácie o vlastnostiach látky alebo zmesi, jej nebezpečenstvách a pokyny pre manipuláciu, likvidáciu a prepravu a zároveň opatrenia prvej pomoci, protipožiarne opatrenia a opatrenia kontroly expozície.

Formát a obsah karty bezpečnostných údajov sú uvedené v nariadení REACH. Karta bezpečnostných údajov by sa mala poskytnúť následným užívateľom pre:

  • – zmes alebo látku, ktorá je klasifikovaná ako nebezpečná podľa nariadenia CLP.
  • -látku, ktorá je perzistentná, bioakumulatívna a toxická (PBT) alebo veľmi perzistentná a veľmi bioakumulatívna (vPvB), alebo
  • -látku, ktorá sa nachádza na zozname kandidátskych látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC).

KBÚ – nové požiadavky 2022/3

Zmenami a úpravami nariadenia REACH a CLP sa postupne zavádzajú zvýšené požiadavky na formát a obsah KBÚ. Od spoločností sa vyžaduje, aby naplánovali proces implementácie s cieľom zabezpečiť súlad s legislatívnymi požiadavkami.
Povinné zmeny v kartách bezpečnostných údajov od 1.1.2023:
Každý dodávateľ chemických zmesí musí splniť povinnosti podľa článku 31 nariadenia REACH (Požiadavky na karty bezpečnostných údajov) a prílohy II k nariadeniu REACH. Odkazy na právny text boli aktualizované tak, aby odrážali najnovšiu verziu prílohy II [t. j. prílohu k nariadeniu (EÚ) 2020/878].
Nariadením Komisie (EÚ) 2020/878 sa zavádzajú zmeny v rozsahu:
– nové požiadavky na nanoštruktúry látok, prispôsobenie sa 6. a 7. revízii GHS a doplnenie požiadaviek týkajúcich sa jedinečného identifikátora vzorca (ako sa stanovuje v prílohe VIII k nariadeniu (ES) č. 1272/2008), vlastností narúšajúcich endokrinný systém, špecifických koncentračných limitov, M-faktorov a odhadov akútnej toxicity…
V dokumente sa stanovujú zmeny v ustanoveniach a formáte karty bezpečnostných údajov. Medzi najdôležitejšie zmeny patria:

  • nový formát pre oddiel 9
  • oddelenie nového pododdielu 11.2
  • oddelenie nových pododdielov 12.6 a 12.7
  • znenie pododdielu sa zmenilo v oddieloch 14.1 a 14.7

Karta bezpečnostných údajov sa poskytuje zdarma v štátnom jazyku členského štátu EÚ, kde sa látka alebo zmes uvádza na trh.

Následní užívatelia majú tiež povinnosti, okrem iného musia dodržiavať požiadavky uvedené v kartách bezpečnostných údajov a v expozičných scenároch

REVÍZIA KARTY BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Podmienky, na základe ktorých sa KBÚ musia aktualizovať a opätovne vydať, sú uvedené v článku 31 ods. 9 nariadenia REACH: „9. Dodávatelia bezodkladne aktualizujú kartu bezpečnostných údajov pri týchto príležitostiach:

a) ihneď ako sú k dispozícii nové informácie, ktoré môžu ovplyvniť opatrenia manažmentu rizík, alebo nové informácie o nebezpečenstve;

b) po udelení alebo zamietnutí autorizácie;

c) po uložení obmedzenia.

Iba zmeny podľa článku 31 ods. 9 nariadenia REACH znamenajú právnu povinnosť poskytnúť aktualizované verzie všetkým príjemcom, ktorým bola látka alebo zmes dodaná počas predchádzajúcich 12 mesiacov.

Služba: KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Ekotoxikologické centrum Vám ponúka kontrolu, vypracovanie a revíziu kariet bezpečnostných údajov a súvisiacich dokumentov používaných chemických látok a zmesí, ale aj komunikáciu v dodávateľskom reťazci, či analýzu dopadov chemickej legislatívy na jednotlivé výrobky a produkty… ( Karta bezpečnostných údajov, KBÚ )

V prípade záujmu o túto službu kontaktujte nás telefonicky na čísle +421 2 45943712 alebo e-mailom na adrese ekotox@ekotox.sk.

Podrobnejšie informácie sú dostupné na stránke: https://ekotoxcenters.eu/karta-bezpecnostnych-udajov/ a https://ekotoxcenters.eu/karta-bezpecnostnych-udajov/revizia-kbu/