Väčšina kontrolovaných výrobkov predávaných online porušuje právne predpisy EÚ o chemických látkach

Väčšina kontrolovaných výrobkov predávaných online porušuje právne predpisy EÚ o chemických látkach

Väčšina kontrolovaných výrobkov predávaných online porušuje právne predpisy EÚ o chemických látkach

Európska chemická agentúra – Helsinky, 8. december 2021

Pôvodný článok: https://echa.europa.eu/sk/-/majority-of-inspected-products-sold-online-breach-eu-chemicals-laws

V najnovšom projekte fóra agentúry ECHA na presadzovanie práva kontrolné orgány zistili, že väčšina kontrolovaných výrobkov predávaných online nespĺňala aspoň jednu z požiadaviek podľa príslušných právnych predpisov EÚ o chemických látkach.

Kontroly takmer 6 000 výrobkov zahŕňali nariadenia REACH, klasifikáciu, označovanie a balenie (CLP) a nariadenia o biocídnych výrobkoch (BPR).

Pokiaľ ide o nariadenia REACH, inšpekcie sa zameriavali na obmedzené chemikálie a zistili, že 78 % skontrolovaných výrobkov nie je v súlade. Výrobky zahŕňali profesionálne aj spotrebné výrobky a výrobky vrátane napríklad textilu, kože, výrobkov na starostlivosť o deti, hračiek a šperkov.

Približne 2 600 výrobkov bolo skontrolovaných na základe požiadaviek na obmedzené látky. Viac ako 1 800 boli karcinogénne, mutagénne alebo reprotoxické látky (CMR), ako je olovo v spájkach pre potreby zvárania a kyselina boritá. Výrobky obsahujúce regulované CMR látky by mali byť k dispozícii len pre profesionálnych používateľov. Avšak 99 % kontrolovaných výrobkov, ktoré obsahovali CMR, látky bolo k dispozícii spotrebiteľom na nákup online. Ďalšie porušenia boli zistené v prípade ftalátov v hračkách a kadmia v šperkoch.

V rámci nariadenia CLP nesúlad súvisel s nedostatkom informácií o nebezpečenstvách chemického výrobku v online reklame. V 75 % kontrolovaných výrobkov chýbali informácie a v prípade tých, kde boli k dispozícii, často neboli jasne viditeľné.

Pokiaľ ide o biocídy, zistilo sa, že 77 % kontrolovaných biocídnych výrobkov nespĺňa aspoň jednu požiadavku podľa BPR. Najvyššia miera nesúladu bola v prípade repelentov a atraktantov (79 %). Väčšina zistených porušení sa týkala výrobkov predávaných verejnosti. 17 % kontrolovaných výrobkov porušilo BPR, pretože v reklamách boli použité zavádzajúce tvrdenia ako napríklad „biocídny výrobok s nízkym rizikom“, „netoxický“, „neškodný“, „prírodný“, „šetrný k životnému prostrediu“ alebo „šetrný k zvieratám“.

Po inšpekciách vnútroštátne kontrolné orgány iniciovali viac ako 5 000 opatrení na presadzovanie práva. Vo väčšine prípadov bola vydaná písomná rada, ktorá žiada spoločnosti, aby odstránili ponuku produktu zo svojich webových stránok alebo uviedli svoje reklamy do súladu.

Miera nesúladu bola vyššia pre predajné portály než v prípade internetových obchodov.

Agentúra ECHA naliehavo vyzýva všetkých aktérov, aby proaktívne zlepšovali ochranu spotrebiteľa pri online predaji.

expert advice
Ekotox Centers Expert Team

Poskytujeme podnikom podporu pri zabezpečení produktov a služieb na trhoch členských štátov EÚ.

Ponúkame webináre so zameraním na problematiku chemickej legislatívy – chemický manažment, KBÚ, nariadenia CLP a REACH a tiež individuálne on-line konzultácie: https://reachtraining.eu/skolenia-sk