EkotoxInfo 1/2022

EkotoxInfo 1/2022

EkotoxInfo 1/2022

Hlavné témy: vybrané novinky z chemickej a súvisiacej legislatívy:

1. Green Deal – EÚ chemická stratégia pre trvalo udržateľný rozvoj
2. Striebro – návrh CMR klasifikácie – Repr. 1B, H360FD; Muta. 2, H341; Skin Sens. 1, H317
3. Vážne ohrozenie IT bezpečnosti v programoch IUCLID a CHESAR
4. Kontrolné orgány EÚ – väčšina kontrolovaných produktov predávaných online nespĺňa požiadavky legislatívy EÚ
5. Kontrolné orgány EÚ – inšpekcie sa v roku 2022 zamerajú na kontrolu biocídnych výrobkov
6. Webináre pre prvý polrok 2022 sú už zverejnené!  

Green Deal – EÚ chemická stratégia pre trvalo udržateľný rozvoj
Stratégia EÚ v oblasti chemických látok pre udržateľnosť smerom k životnému prostrediu bez toxických látok

Chemikálie sú nevyhnutné pre blahobyt, vysokú životnú úroveň a pohodlie modernej spoločnosti. Používajú sa v mnohých odvetviach vrátane zdravotníctva, energetiky, mobility a bývania. Väčšina chemikálií má však nebezpečné vlastnosti, ktoré môžu poškodiť životné prostredie a ľudské zdravie.

EÚ už má zavedené sofistikované zákony o chemických látkach, ale očakáva sa, že globálna výroba chemikálií sa do roku 2030 zdvojnásobí. Zvýši sa aj už rozšírené používanie chemických látok, a to aj v spotrebiteľských výrobkoch.

Európska komisia uverejnila 14. októbra 2020 chemickú stratégiu pre udržateľnosť. Je súčasťou ambície EÚ v oblasti nulového znečistenia, ktorá je kľúčovým záväzkom európskej zelenej dohody.


Rok 2022 bude z pohľadu ďalšieho vývoja kľúčový. Európska Komisia pripravuje paragrafové znenia legislatívy a má ich odovzdať ku 31.6.2022. Tieto nové legislatívne dokumenty, po ich schválení, zásadne zmenia legislatívu zasahujúcu do takmer všetkých oblastí. Budeme pre vás pozorne tento vývoj sledovať…

Striebro
Švédske orgány predložili agentúre ECHA návrh na harmonizovanú klasifikáciu kovového striebra. Ak by bol prijatý, mohlo by to znamenať obmedzenia používania striebra. Návrh harmonizovanej klasifikácie:
Repr. 1B, H360FD
Muta. 2, H341
Kožná senz. 1, H317
Klasifikácia zahŕňa všetky typy kovového striebra, vrátane striebra v nanoštruktúre.

Najmä klasifikácia ako Repr. 1B môže mať vplyv na používanie kovového striebra v niekoľkých oblastiach, ako sú zdravotnícke pomôcky a výrobky zdravotnej starostlivosti.

Agentúra ECHA zaslala návrh na verejnú konzultáciu a stretla sa s nezvyčajne veľkým počtom pripomienok a námietok. Celkovo 361 pripomienok predložili priemyselné a obchodné organizácie, orgány, spoločnosti atď.
O návrhu klasifikácie v decembri po prvýkrát rokoval výbor echa pre posudzovanie rizík.

Vážne ohrozenie IT bezpečnosti v programoch IUCLID a CHESAR
ECHA zverejnila na stránkach IUCLID a CHESAR upozornenie na nebezpečný SW:

Chesar 3.7.1 rieši vážnu a veľmi rozsiahlu bezpečnostnú chybu softvéru spôsobenú bežne používanou softvérovou súčasťou s názvom log4j. Viac informácií nájdete v oficiálnom oznámení Agentúry pre kybernetickú bezpečnosť a bezpečnosť infraštruktúry vlády USA.

Upozorňujeme, že všetky verzie Chesar pred 3.7.1 sú ovplyvnené touto bezpečnostnou chybou a nemali by byť sprístupnené na serveri, ktorý je prístupný z verejného internetu. Preto odporúčame stiahnuť a nainštalovať nový Chesar 3.7.1.

Home – ECHA (europa.eu)

Kontrolné orgány EÚ – väčšina kontrolovaných produktov predávaných online nespĺňa požiadavky legislatívy EÚ
V najnovšom projekte fóra agentúry ECHA na presadzovanie práva kontrolné orgány zistili, že väčšina kontrolovaných výrobkov predávaných online nespĺňala aspoň jednu z požiadaviek podľa príslušných právnych predpisov EÚ o chemických látkach.

https://ekotoxcenters.eu/news/vacsina-kontrolovanych-vyrobkov-predavanych-online-porusuje-pravne-predpisy-eu-o-chemickych-latkach/

Kontrolné orgány EÚ – inšpekcie sa v roku 2022 zamerajú na kontrolu biocídnych výrobkov
Biocídne výrobky v EÚ – inšpekcie 2022

Orgány členských štátov EÚ vykonajú inšpekcie s cieľom skontrolovať, či spoločnosti plnia povinnosti vyplývajúce z BPR a vnútroštátnych právnych predpisov.

Ekotox centrá dokážu pomôcť spoločnostiam dodržiavať aktuálne požiadavky legislatívy!

https://echa.europa.eu/…/enf…/forum-enforcement-projects

Ekotox biocídy: https://ekotoxcenters.eu/biocidy/  

Webináre pre prvý polrok 2022 sú už zverejnené!

Aktuálne webináre pre širokú oblasť chemickej legislatívy, BOZP a OŽP.

Aktuálne online školenia a webináre: https://reachtraining.eu/skolenia-sk

EKOTOX CENTERS
Konzultačné a poradenské služby pre výrobcov a dovozcov (EU REACH, CLP, detergents, RoHS, WEEE, POPs…) Karty bezpečnostných údajov a registrácia nebezpečných zmesí v členských krajinách EÚ (Poison Centers), UFI a viac Biocídy Bezpečnosť kozmetických výrobkov Chemický manažment Hodnotenie environmentálnych a zdravotných rizík.

Pokiaľ máte nejaké otázky, prosím neváhajte nám napísať email, alebo zavolať na kontakty uvedené nižšie.
Ostaňte zdraví!
EKOTOX CENTERS
Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o.
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Ekotoxikologické centrum CZ
Ekotox Hungary Kft.