Revízia nariadenia REACH sa odkladá

Revízia nariadenia REACH sa odkladá

Revízia nariadenia REACH sa odkladá

Európska komisia prijala 18. októbra 2022 svoj Pracovný program Komisie na rok 2023.
Revízia nariadenia REACH sa odkladá na koniec roka 2023 (legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, článok 114 ZFEÚ, 4. štvrťrok 2023).
“Po konzultáciách s kľúčovými zainteresovanými stranami navrhneme cielenú revíziu právnych predpisov o registrácii, hodnotení a autorizácii chemikálií (REACH) s cieľom zabezpečiť európske konkurenčné výhody a inovácie prostredníctvom podpory udržateľných chemikálií, zjednodušenia a zefektívnenia regulačného procesu, zníženia záťaže a ochrany ľudského zdravia a životného prostredia.”

Pracovný program Komisie na rok 2023

Stránky Ekotox – Európska chemická legislatíva – REACH (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals)

http://trainingeu.eu/

Webináre a školiaci portál