EkotoxInfo 10/2022 

EkotoxInfo 10/2022 

EkotoxInfo 10/2022 

Hlavné témy: vybrané novinky z chemickej a súvisiacej legislatívy:

1.       Ukrajinské nariadenia REACH a CLP

2.       Autorizácia zlúčenín chrómu – oxid chrómový

3.       Správa agentúry ECHA o autorizácii podľa nariadenia REACH pre látky SVHC

4.       Ukončenie procesu obmedzovania určitých zlúčenín kobaltu

5.       Ukončenie konzultácií o nových triedach nariadenia CLP

6.       Látky senzibilizujúce pokožku v spotrebiteľských zmesiach

7.       Pripomenutie aktualizácie kariet bezpečnostných údajov


1. Ukrajinské nariadenia REACH a CLP

Kabinet ministrov schválil ukrajinský projekt riadenia chemických látok. Ukrajina vytvorí právny základ pre zavedenie moderných európskych nariadení REACH a CLP. Okrem toho podľa asociačnej dohody s EÚ musí Ukrajina zosúladiť svoju environmentálnu legislatívu s európskou a implementovať ustanovenia Bazilejského dohovoru, Rotterdamského dohovoru a Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach (POP). Návrh bude teraz predložený ukrajinskému parlamentu na schválenie a implementáciu.

2. Autorizácia zlúčenín chrómu – oxid chrómový

Agentúra ECHA dostala viac ako 1 000 oznámení priemyselných podnikov používajúcich oxid chrómový pri chrómovaní a povrchových úpravách v EÚ. Nadväzuje to na dve rozhodnutia Európskej komisie z decembra 2020, ktorými sa udeľuje povolenie na používanie chemikálie do septembra 2024. Orgány presadzovania práva teraz môžu podľa potreby vykonávať inšpekcie.

Oznámením použití agentúre ECHA spoločnosti potvrdzujú, že dodržiavajú podmienky používania stanovené v rozhodnutiach o autorizácii udelených ich dodávateľom. V rámci týchto podmienok bolo potrebné do konca roka 2021 informovať agentúru ECHA o tom, ako sú ich pracovníci vystavení oxidu chrómovému. Tieto informácie pomôžu spoločnostiam ešte lepšie chrániť svojich pracovníkov tým, že minimalizujú ich vystavenie karcinogénnej látke.

Väčšina následných užívateľov, ktorí chcú naďalej používať oxid chrómový, bude musieť pripraviť individuálnu žiadosť o autorizáciu podľa nariadenia REACH.

V skutočnosti nie je veľa času na prípravu všetkých dokumentov potrebných na úspešnú autorizáciu podľa nariadenia REACH. Spoločnosti by mali začať čo najskôr, aby včas dokončili všetky požadované kroky.

Ekotox stránky REACH autorizácia: https://ekotoxcenters.eu/reach/autorizacia/

3. Správa agentúry ECHA o autorizácii podľa nariadenia REACH pre látky SVHC

Agentúra ECHA uverejnila správu o používaní látok SVHC, ktoré podliehajú autorizácii. Štúdia sa týkala obdobia rokov 2010 – 2021 a jej výsledky ukazujú, že používanie týchto látok sa v EÚ znížilo približne o 45 %. Výsledky potvrdzujú, že zavedenie autorizačného postupu je účinné a prináša hmatateľné výhody.

Change of tonnage of Annex XIV substance 2010-2021_en (europa.eu)

4. Ukončenie procesu obmedzovania určitých zlúčenín kobaltu

Navrhované obmedzenie niektorých zlúčenín kobaltu nebolo dočasne prijaté. Podľa aprílového rozhodnutia by výbor nemal pripravovať zmeny a doplnenia prílohy XVII k nariadeniu REACH. Komisia však požiadala výbor RAC o stanovisko k limitom expozície zlúčeninám kobaltu na pracovisku, ktoré má byť predložené do konca tohto roka.

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/49954?locale=en

5. Ukončenie konzultácií o nových triedach nariadenia CLP

Otvorené verejné konzultácie o návrhu zákona, ktorým sa zavádzajú nové triedy nebezpečnosti v rámci revízie nariadenia CLP, trvali do 18. októbra a výbor v nich navrhol potrebu zaviesť 3 nové triedy nebezpečnosti. Komisia teraz posúdi pripomienky k návrhu a začne postup prijímania zmien.

Have your say (europa.eu)

6. Pripomenutie aktualizácie kariet bezpečnostných údajov

Ešte raz by sme vám chceli pripomenúť blížiaci sa dátum aktualizácie aktuálnych kariet bezpečnostných údajov. Od 1. januára 2023 musia všetky karty spĺňať nový formát.


EKOTOX CENTERS

Konzultačné a poradenské služby: https://ekotoxcenters.eu/

Webináre a školenia: http://trainingeu.eu/