Karty bezpečnostných údajov 2022 – pozor na termíny !

Karty bezpečnostných údajov 2022 – pozor na termíny !

Karty bezpečnostných údajov 2022 – pozor na termíny !

Karty bezpečnostných údajov (KBÚ) sú dokumenty, ktoré primárne slúžia na komunikáciu o nebezpečných vlastnostiach látky alebo zmesi.

Európska komisia zmenila a doplnila prílohu II k nariadeniu REACH týkajúcu sa zostavovania kariet bezpečnostných údajov (KBÚ):

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/878 z 18. júna 2020, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH).

Všetky karty bezpečnostných údajov poskytnuté po 31. decembri 2022 musia byť vo formáte
podľa nariadenia (EÚ) 2020/878.

Nové požiadavky zahŕňajú:

  • zosúladenie KBÚ s revíziami 7 a 8 Globálneho harmonizovaného systému klasifikácie a označovania chemikálií OSN (GHS);
  • pridanie jedinečných identifikátorov vzorca (UFI) do oddielu 1 [v súlade s nariadením (EÚ) 2017/542],
  • dodatočné požiadavky na informácie o látkach uvedených na trh ako nanoštruktúra [v súlade s nariadením (EÚ) 2018/1881] a o látkach a zmesiach s vlastnosťami narúšajúcimi endokrinný systém;
  • pridanie špecifických koncentračných limitov, multiplikačných faktorov a odhadov akútnej toxicity (ATE), ak sú k dispozícii, stanovených v súlade s nariadením CLP 1272/2008.

Hlavné časti KBÚ, ktoré prešli revíziou, sú 1, 2, 3, 9, 11 a 12.

Ekotox Centers webstránky – karty bezpečnostných údajov

https://trainingeu.eu/