Chromium trioxide – termíny a povinnosti REACH autorizácie

Chromium trioxide – termíny a povinnosti REACH autorizácie

Chromium trioxide – termíny a povinnosti REACH autorizácie

Chromium (VI) trioxide (EC No. 215-607-8; CAS No.1333-82-0) sa okrem iných oblastí široko používa na pokovovanie a povrchovú úpravu.

Európska chemická agentúra do mája 2021 obdržala 1 026 oznámení z celej Európy od následných užívateľov a používaní oxidu chrómového. Znamená to, že oxid chrómový sa stále vo veľkej miere používa pri funkčnom alebo tvrdom chrómovaní a povrchovej úprave. Ročná spotreba sa odhaduje na 7 000 ton. Látka vzbudzujúca veľmi veľké obavy bola zaradená do autorizačného zoznamu v roku 2013 a jej používanie si v EÚ od roku 2017 vyžaduje REACH autorizáciu.

Oznámením použití agentúre ECHA spoločnosti potvrdzujú, že dodržiavajú podmienky používania stanovené v rozhodnutiach o povolení udelených ich dodávateľom. V rámci týchto podmienok museli do konca roka 2021 informovať agentúru ECHA o tom, ako sú ich pracovníci vystavení oxidu chrómovému. Tieto informácie pomôžu spoločnostiam ešte lepšie chrániť svojich pracovníkov tým, že minimalizujú ich vystavenie karcinogénej látke.

V decembri 2020 Európska komisia uverejnila 2 rozhodnutia, ktorými sa udeľuje povolenie na používanie chemikálie do septembra 2024.

Orgány presadzovania práva teraz môžu podľa potreby vykonávať inšpekcie.

Pre spoločnosti používajúce oxid chrómový existujú 2 hlavné povinnosti:

1. včas požiadať o autorizáciu podľa nariadenia REACH;

2. Dodržiavať podmienky, ktoré dodávatelia komunikovali prostredníctvom rozšírených kariet bezpečnostných údajov.

Žiadosti spoločností o autorizáciu oxidu chrómového o autorizáciu podľa nariadenia REACH sa v súčasnosti vyskytujú v stále väčšej miere.

Aktuálne aplikácie o autorizáciu – práve prebiehajúce konzultácie: https://echa.europa.eu/applications-for-authorisation-consultation

Spoločné povolenia, ktoré pôvodne uplatňovalo konzorcium CETAC (a iné), bude po septembri 2024 neúčinné.

Centrá Ekotox ponúkajú komplexné služby na prípravu všetkých potrebných dokumentov v mene zákazníkov. Aby sme zostali na trhu, je potrebné okamžite konať!

Zároveň existuje povinnosť dodržiavať bezpečnostné opatrenia a prevádzkové podmienky – požiadavky definované pre následných užívateľov prostredníctvom eKBÚ. Aby ste si boli istí, že všetko je v súlade, Ekotox centrá poskytujú podporu spoločnostiam pri správe “Interných dokumentácií pre súlad s autorizáciou podľa nariadenia REACH” (Internal Dossier of REACH Authorisation Compliance = IDRAC).

ECHA news: https://echa.europa.eu/-/chromium-trioxide-widely-used-in-plating-and-surface-treatment

Ekotox REACH autorizačné webstránky: https://ekotoxcenters.eu/reach/autorizacia/