EU REACH

EU REACH autorizácia – zoznam hlavných alternatív

EU REACH autorizácia – zoznam hlavných alternatív

ECHA: Hlavné alternatívy škodlivých látok podliehajúcich autorizácii podľa nariadenia REACH

Spoločnosti žiadajúce o autorizáciu podľa nariadenia REACH musia poskytnúť informácie o potenciálnych alternatívach k látke (látkam) podľa prílohy XIV, ktoré používajú. Tieto informácie sa uvádzajú v analýze alternatív (Analysis of Alternatives) predloženej ako súčasť ich žiadosti o autorizáciu. Verejná verzia AoA je uverejnená na webových stránkach agentúry ECHA.

Hlavné informácie o týchto alternatívach boli extrahované z AoA a sú k dispozícii v užšom výbere alternatívnej tabuľky. Súbor obsahuje údaje dostupné k 30. júnu 2023.

ECHA webstránky: https://echa.europa.eu/sk/alternatives-to-harmful-substances-subject-to-authorisation?utm_campaign=5d9327a26a0c350001740a34&utm_content=64c9ff3fa1d84500015164aa&utm_medium=smarpshare&utm_source=linkedin

Ekotox webstránky – autorizácia REACH: https://ekotoxcenters.eu/reach/autorizacia/

Webináre a školenia: https://trainingeu.eu/

Dve nové chemické látky pridané do zoznamu kandidátskych látok podľa nariadenia REACH

Dve nové chemické látky pridané do zoznamu kandidátskych látok podľa nariadenia REACH

Agentúra ECHA pridala na zoznam kandidátskych látok dve nové chemikálie.

Jeden je toxický pre reprodukciu a druhý má veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne nebezpečné vlastnosti. Používajú sa napríklad v atramentoch a toneroch a pri výrobe plastových výrobkov.

Záznamy pridané do zoznamu kandidátskych látok 14. júna 2023:

Zoznam kandidátskych látok má teraz 235 položiek – niektoré sú skupinami chemikálií, takže celkový počet chemických látok je vyšší.

Tieto látky môžu byť v budúcnosti zaradené do autorizačného zoznamu.

Ak je látka na tomto zozname, jej používanie bude zakázané, pokiaľ spoločnosti nepožiadajú o autorizáciu a Európska komisia im nepovolí pokračovať v jej používaní.

Dôsledky zaradenia látky do zoznamu kandidátskych látok

Podľa nariadenia REACH majú spoločnosti zákonné povinnosti. Ak je ich látka zaradená – buď samostatne, v zmesiach alebo vo výrobkoch – do zoznamu kandidátskych látok.


Dodávatelia výrobkov obsahujúcich látku na zozname kandidátskych látok v koncentrácii vyššej ako 0,1 % hmotnosti musia poskytnúť informácie. Tieto informácie sú určené pre ich zákazníkov a spotrebiteľov, aby mohli bezpečne používať tieto výrobky. Spotrebitelia majú právo pýtať sa dodávateľov, či výrobky, ktoré kupujú, obsahujú látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy.

Dovozcovia a výrobcovia výrobkov budú musieť informovať agentúru ECHA, ak ich výrobok obsahuje látku zo zoznamu kandidátskych látok, do šiestich mesiacov od dátumu jej zaradenia do zoznamu (14. júna 2023). Dodávatelia látok uvedených na zozname kandidátskych látok, ktoré sa dodávajú buď samostatne, alebo v zmesiach, musia svojim zákazníkom poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.

Podľa rámcovej smernice o odpadoch musia spoločnosti informovať agentúru ECHA aj vtedy, ak výrobky, ktoré vyrábajú, obsahujú látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy v koncentrácii vyššej ako 0,1 % hmotnosti. Toto oznámenie je uverejnené v databáze agentúry ECHA obsahujúcej látky vzbudzujúce obavy vo výrobkoch (SCIP).

ECHA news link: https://echa.europa.eu/sk/-/echa-adds-two-hazardous-chemicals-to-candidate-list

Ekotox Centers REACH autorizácia webstránky: https://ekotoxcenters.eu/reach/autorizacia/

Training Portal: https://trainingeu.eu/

Zmesi na priemyselné použitie – povinnosť oznamovať PCN od januára 2024

Zmesi na priemyselné použitie – povinnosť oznamovať PCN od januára 2024

Zmesi určené výlučne na priemyselné použitie podliehajú prechodnému obdobiu a požiadavkám na informácie. Tieto požiadavky zahŕňajú použitie jednoznačného identifikátora zloženia (UFI) a dostupné nástroje a podporu na zabezpečenie súladu.
Zmesi len na priemyselné použitie: Tieto zmesi sa používajú výlučne v priemyselných podnikoch a spotrebiteľom ani profesionálnym používateľom nie sú prístupné ako konečný výrobok ani v zriedenej forme. Napríklad automobilová farba používaná iba v priemyselnom areáli je zmesou iba na priemyselné použitie.
Prechodné obdobie: Zmesi len na priemyselné použitie, ktoré už boli oznámené prostredníctvom vnútroštátnych systémov predkladania žiadostí pred dátumom dosiahnutia súladu v roku 2024. Môžu využiť prechodné obdobie do 1. januára 2025. Akékoľvek zmeny vykonané v zložení zmesi: identifikátoroch výrobku, klasifikácii alebo toxikologických informáciách počas tohto obdobia si však vyžadujú oznámenie v harmonizovanom formáte pred uvedením na trh.
Požiadavky na informácie: Harmonizované požiadavky na informácie zahŕňajú úplné chemické zloženie, toxikologické informácie, údaje o výrobku a jednoznačný identifikátor zloženia (UFI), ako je uvedené v prílohe VIII k nariadeniu CLP.

Informácie pre zmesi na priemyselné použitie v obmedzenom rozsahu: Zmesi na priemyselné použitie majú možnosť “obmedzeného predloženia”, ak sa môžu použiť informácie o zložení z karty bezpečnostných údajov. Do oznámenia však musí byť uvedená kontaktná osoba, ktorá poskytuje úplné podrobnosti o zložení v prípade incidentu.
UFI kód v oznámení a označovaní: Nebezpečné zmesi vyžadujúce oznámenie musia mať UFI kód v oznámení toxikologického centra (PCN) aj na etikete výrobku. Ak sa nebezpečná zmes používa výlučne v priemyselnom areáli, UFI kód sa môže uviesť len v oddiele 1.1 karty bezpečnostných údajov. Ak je rovnaká zmes dostupná spotrebiteľom alebo profesionálnym používateľom, na etikete sa vyžaduje jednoznačný identifikátor zloženia.

Hlavné použitia z EuPCS: Hlavné zamýšľané použitie zmesi sa identifikuje výberom najrelevantnejšej kategórie z Európskeho systému kategorizácie výrobkov (EuPCS). V prípade potreby sa môžu zahrnúť aj druhotné použitia. V prípade akýchkoľvek ťažkostí pri prideľovaní kategórie výrobkov môžu priemyselné združenia alebo asistenčná služba poskytnúť odporúčania alebo pomoc pri žiadosti o zmenu EuPCS.

Plnenie povinností od januára 2024 pre zmesi určené len na priemyselné použitie si vyžaduje prijatie opatrení na dodržiavanie harmonizovaných požiadaviek na informácie uvedených v prílohe VIII k nariadeniu CLP. Spoločnosti musia zabezpečiť súlad a využívať dostupné nástroje a podporu na uľahčenie úspešného oznámenia.

Link na ECHA článok: https://poisoncentres.echa.europa.eu/-/compliance-date-for-industrial-use-only-mixtures-approaching-january-2024

Ekotox CLP webstránky: https://ekotoxcenters.eu/karta-bezpecnostnych-udajov/clp/

Konferencia REACH 2024 – 15-16. Október 2024 – čas sa opäť stretnúť !

Konferencia REACH 2024 – 15-16. Október 2024 – čas sa opäť stretnúť !

Konferencia REACH organizujeme už po 13. krát a spája prednášajúcich a účastníkov z rôznych sektorov priemyslu, úradov, akademickej obce, mimovládnych organizácií a ďalších zainteresovaných strán.

Sme radi, že môžeme opäť dať dokopy špičkových odborníkov z oblasti chemickej legislatívy a sprostredkovať diskusie na témy, ktoré budú mať vplyv na naše životy minimálne v nasledujúcom desaťročí.

Konferencia REACH Bratislava 2024 primárne cieli na nové požiadavky nariadenia REACH a ich potenciálny vplyv na spoločnosti a členské štáty. Program REACH konferencie 2024 je rozložený do dvoch dní v nasledujúcich sekciách:

SEKCIA 1 Očakávané nové požiadavky ovplyvňujúce registráciu a preukázanie bezpečného používania pre registrujúcich a následných užívateľov;

SEKCIA 2 REACH 2.0 sa zameriava hlavne na zlepšenie / aktualizáciu riadenia rizík;

SEKCIA 3 Nakladanie s chemickými látkami nad rámec nariadenia REACH 2.0;

SEKCIA 4 Chemické látky – vedomostná základňa, právo vedieť, presadzovanie.

V rámci každej sekcie bude uskutočnený tématický panel ku predmetnej téme.

REACH konferencia 2024 sa koná v priestoroch Paneurópskej vysokej školy, Tomášikova 20, Bratislava.

Viac informácií a prihlásenie: https://ekotoxtraining.com/events/reach-conference-2024/

REACH registrácie – kontrola úplnosti a správnosti

REACH registrácie – kontrola úplnosti a správnosti

REACH registrácia chemických látok

Kontrola REACH registrácií – 1 mája 2023, začne ECHA kontrolovať nové registrácie ale aj doplnené / revidované registrácie chemických látok na základe nových požiadaviek.

REACH registrácia – kontroly registračnej dokumentácie sa týkajú:

Identita látky:

  • zabezpečenie správnej a konzistentnej identifikácie hraničného zloženia látky a jej zložiek a prídavných látok na základe objasnení uvedených v prílohe VI.

Požiadavky na informácie

  • Štandardné požiadavky na informácie na základe príloh VII až XI: podpora registrujúcich pri nahlasovaní informácií o sledovaných parametroch týkajúcich sa mutagenity, degradácie a toxicity pre vodné prostredie na základe požiadaviek na informácie podľa prílohy VII až XI. Registrujúci, ktorí pridávajú novú úpravu závažnosti dôkazov, budú vyzvaní, aby predložili argumenty pre tento prístup v štruktúrovanejšom formáte.

IUCLID

  • Asistent aplikácie IUCLID bude aktualizovaný aj o zmenené pravidlá kontroly úplnosti, keď bude koncom apríla 2023 vydaná nová verzia aplikácie IUCLID. Registrujúcim sa odporúča, aby pred predložením agentúre ECHA využili validačného asistenta na kontrolu svojich registrácií.

Stránky ECHA: https://echa.europa.eu/-/changes-to-completeness-checks-of-reach-registrations-1

EKOTOX stránky REACH: https://ekotoxcenters.eu/reach/

REACH Kandidátsky zoznam rozšírený o 9 položiek = 233

REACH Kandidátsky zoznam rozšírený o 9 položiek = 233

Helsinky, 17. januára 2023 – ECHA pridala deväť chemických látok na REACH kandidátsky zoznam z dôvodu ich nebezpečných vlastností. Používajú sa napríklad v retardéroch horenia, farbách a náteroch, atramentoch a toneroch, náterových výrobkoch, zmäkčovadlách a pri výrobe buničiny a papiera.

Položky pridané do Kandidátskeho zoznamu 17.1.2023:

1,1′-[ethane-1,2-diylbisoxy]bis[2,4,6-tribromobenzene]253-692-337853-59-1
2,2′,6,6′-tetrabromo-4,4′-isopropylidenediphenol201-236-979-94-7
4,4′-sulphonyldiphenol201-250-580-09-1
Barium diboron tetraoxide237-222-413701-59-2
Bis(2-ethylhexyl) tetrabromophthalate covering any of the individual isomers and/or combinations thereof
Isobutyl 4-hydroxybenzoate224-208-84247-02-3
Melamine203-615-4108-78-1
Perfluoroheptanoic acid and its salts
reaction mass of 2,2,3,3,5,5,6,6-octafluoro-4-(1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropan-2-yl)morpholine and 2,2,3,3,5,5,6,6-octafluoro-4-(heptafluoropropyl)morpholine473-390-7

Výbor členských štátov agentúry ECHA potvrdil pridanie týchto látok do zoznamu kandidátskych látok. Zoznam kandidátskych látok má teraz 233 záznamov – niektoré sú skupiny chemikálií, takže celkový počet ovplyvnených chemikálií je vyšší.

Tieto látky môžu byť v budúcnosti zaradené do autorizačného zoznamu. Ak je látka na tomto zozname, jej používanie bude zakázané, pokiaľ spoločnosti nepožiadajú o autorizáciu a Európska komisia im nepovolí pokračovať v jej používaní.

Povinnosti vyplývajúce zo zaradenia látok na REACH kandidátsky zozna

Podľa nariadenia REACH majú spoločnosti právne povinnosti, ak je ich látka – buď ako taká, v zmesiach alebo vo výrobkoch – zaradená do zoznamu kandidátskych látok.

Dodávatelia výrobkov obsahujúcich látku zo zoznamu kandidátskych látok s koncentráciou nad 0,1 % (hmotnosti z hmotnosti) musia svojim zákazníkom a spotrebiteľom poskytnúť informácie, aby ich mohli bezpečne používať. Spotrebitelia majú právo opýtať sa dodávateľov, či výrobky, ktoré kupujú, obsahujú látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy.

Dovozcovia a výrobcovia výrobkov budú musieť agentúre ECHA oznámiť, či ich výrobok obsahuje látku zo zoznamu kandidátskych látok, do šiestich mesiacov od dátumu zaradenia do zoznamu (17. januára 2023). Dodávatelia látok na zozname kandidátskych látok, dodávaných buď samostatne, alebo v zmesiach, musia svojim zákazníkom poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.

Podľa rámcovej smernice o odpadoch musia spoločnosti agentúre ECHA oznamovať aj to, ak výrobky, ktoré vyrábajú, obsahujú látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy v koncentrácii vyššej ako 0,1 % hmotnosti. Toto oznámenie sa uverejňuje v databáze agentúry ECHA o látkach vzbudzujúcich obavy vo výrobkoch (SCIP).

ECHA News webpage: https://echa.europa.eu/-/echa-adds-nine-hazardous-chemicals-to-candidate-list

Ekotox REACH webstránky: https://ekotox.eu/reach-regulation/

Školenia, webináre, REACH Conference 2023: http://trainingeu.eu/