Zodpovedná osoba

Zodpovedná osoba
Zodpovednou osobou môže byť:

1. Výrobca – v prípade kozmetického výrobku vyrobeného v Spoločenstve, ktorý sa následne nevyvezie a opäť nedovezie do Spoločenstva; ak je výrobca takéhoto kozmetického výrobku usadený mimo Spoločenstva, písomným splnomocnením ustanoví zodpovednú osobu so sídlom v Spoločenstve a táto svoje ustanovenie písomne prijme.

2. Dovozca – v prípade kozmetického výrobku dovezeného z tretej krajiny.

Výrobca aj dovozca môžu písomným splnomocnením za zodpovednú osobu ustanoviť inú osobu usadenú v Spoločenstve, ktorá svoje ustanovenie písomne prijme.

3. Distribútor – v prípade, ak kozmetický výrobok uvedie na trh pod svojím menom alebo ochrannou známkou alebo výrobok, ktorý už je uvedený na trh, zmení spôsobom, ktorý by mohol ovplyvniť jeho súlad s platnými požiadavkami (preklad informácií o kozmetickom výrobku, ktorý je už uvedený na trh, sa nepovažuje za takú úpravu tohto výrobku, ktorá by mohla ovplyvniť jeho súlad s platnými požiadavkami).

„Výrobca“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyrába kozmetický výrobok, alebo ktorá si dala takýto výrobok navrhnúť alebo vyrobiť a uvádza tento kozmetický výrobok na trh pod svojím menom alebo ochrannou známkou.

„Dovozca“ je každá fyzická alebo právnická osoba so sídlom v Spoločenstve. Ktorá uvádza kozmetický výrobok z tretej krajiny na trhu Spoločenstva.

„Distribútor“ je každá fyzická alebo právnická osoba v dodávateľskom reťazci okrem výrobcu alebo dovozcu, ktorá sprístupňuje kozmetický výrobok na trhu.

Zodpovedná osoba

Kozmetický výrobok – definícia
Bezpečnosť kozmetických výrobkov