Bezpečnosť kozmetických výrobkov

Bezpečnosť kozmetických výrobkov
Kozmetický výrobok sprístupnený na trh musí byť bezpečný. Pre zdravie ľudí, ak je použitý za bežných alebo racionálne predvídateľných podmienok. Pričom sa berie do úvahy najmä:

a) prezentácia;
b) označenie;
c) návody na použitie a likvidáciu;
d) všetky iné indikácie alebo informácie poskytnuté zodpovednou osobou.

Zodpovedná osoba pred uvedením kozmetického výrobku na trh zabezpečí. Aby bola na základe príslušných informácií posúdená jeho bezpečnosť. A vypracovaná správa o bezpečnosti kozmetického výrobku.

Viac informácií o povinnostiach zodpovednej osoby a správe o bezpečnosti môžete nájsť v samostatných článkoch k týmto témam.

Povinnosti zodpovednej osoby

Zodpovedná osoba musí zabezpečiť súlad s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 z 30. novembra 2009 o kozmetických výrobkoch:

 • výroba kozmetických výrobkov musí byť v súlade so správnou výrobnou praxou (norma EN ISO 22716);
 • kozmetický výrobok sprístupnený na trh musí byť bezpečný pre zdravie ľudí – zodpovedná osoba pred uvedením kozmetického výrobku na trh zabezpečí, aby bola posúdená jeho bezpečnosť a vypracovaná správa o bezpečnosti kozmetického výrobku v súlade s prílohou I nariadenia.
 • kozmetické výrobky nesmú obsahovať zakázané látky uvedené v prílohe II a látky klasifikované ako CMR;
 • kozmetické výrobky nesmú obsahovať regulované látky, ktoré sa nepoužívajú v súlade s obmedzeniami ustanovenými v prílohe III a farbivá, konzervačné látky a UV filtre iné ako tie, ktoré sú uvedené v prílohách IV, V a VI, alebo ktoré sú tam uvedené, ale nepoužívajú sa v súlade s podmienkami stanovenými v uvedených prílohách;
 • zodpovedná osoba musí uchovávať informačnú zložku o výrobku;
 • KV a ich zložky nesmú byť testované na zvieratách na účely splnenia požiadaviek tohto nariadenia;
 • kozmetické výrobky musia byť označené povinnými údajmi a označenie musí spĺňať požiadavky na tvrdenia;
 • KV sa musia pred uvedením na trh oznámiť v CPNP;
 • kozmetické výrobky musia spĺňať požiadavky pre nanomateriály, ak ich obsahujú;
 • zodpovedná osoba musí zabezpečiť sprístupnenie určitých informácií verejnosti;
 • ZO musí na Úrad verejného zdravotníctva oznámiť závažné nežiaduce účinky;
 • na požiadanie musí zodpovedná osoba poskytnúť Úradu verejného zdravotníctva určité informácie o látkach.


  Bezpečnosť kozmetických výrobkov

Zakázané látky v kozmetických výrobkoch
CMR látky v kozmetických výrobkoch
Regulované látky v kozmetických výrobkoch
Farbivá v kozmetických výrobkoch
Konzervačné látky v kozmetických výrobkoch
UV filtre v kozmetických výrobkoch
Tvrdenia o výrobku
Nanomateriály