Bezpečnosť kozmetických výrobkov

Kozmetický výrobok sprístupnený na trh musí byť bezpečný pre zdravie ľudí, ak je použitý za bežných alebo racionálne predvídateľných podmienok, pričom sa berie do úvahy najmä:

a) prezentácia;
b) označenie;
c) návody na použitie a likvidáciu;
d) všetky iné indikácie alebo informácie poskytnuté zodpovednou osobou.

Zodpovedná osoba pred uvedením kozmetického výrobku na trh zabezpečí, aby bola na základe príslušných informácií posúdená jeho bezpečnosť a vypracovaná správa o bezpečnosti kozmetického výrobku.

Viac informácií o povinnostiach zodpovednej osoby a správe o bezpečnosti môžete nájsť v samostatných článkoch k týmto témam.

Povinnosti zodpovednej osoby

Zodpovedná osoba musí zabezpečiť súlad s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 z 30. novembra 2009 o kozmetických výrobkoch:

 • výroba kozmetických výrobkov musí byť v súlade so správnou výrobnou praxou (norma EN ISO 22716);
 • kozmetický výrobok sprístupnený na trh musí byť bezpečný pre zdravie ľudí – zodpovedná osoba pred uvedením kozmetického výrobku na trh zabezpečí, aby bola posúdená jeho bezpečnosť a vypracovaná správa o bezpečnosti kozmetického výrobku v súlade s prílohou I nariadenia.
 • kozmetické výrobky nesmú obsahovať zakázané látky uvedené v prílohe II a látky klasifikované ako CMR;
 • kozmetické výrobky nesmú obsahovať regulované látky, ktoré sa nepoužívajú v súlade s obmedzeniami ustanovenými v prílohe III a farbivá, konzervačné látky a UV filtre iné ako tie, ktoré sú uvedené v prílohách IV, V a VI, alebo ktoré sú tam uvedené, ale nepoužívajú sa v súlade s podmienkami stanovenými v uvedených prílohách;
 • zodpovedná osoba musí uchovávať informačnú zložku o výrobku;
 • kozmetické výrobky a ich zložky nesmú byť testované na zvieratách na účely splnenia požiadaviek tohto nariadenia;
 • kozmetické výrobky musia byť označené povinnými údajmi a označenie musí spĺňať požiadavky na tvrdenia;
 • kozmetické výrobky sa musia pred uvedením na trh oznámiť v CPNP;
 • kozmetické výrobky musia spĺňať požiadavky pre nanomateriály, ak ich obsahujú;
 • zodpovedná osoba musí zabezpečiť sprístupnenie určitých informácií verejnosti;
 • zodpovedná osoba musí na Úrad verejného zdravotníctva oznámiť závažné nežiaduce účinky;
 • na požiadanie musí zodpovedná osoba poskytnúť Úradu verejného zdravotníctva určité informácie o látkach.

Zakázané látky v kozmetických výrobkoch
CMR látky v kozmetických výrobkoch
Regulované látky v kozmetických výrobkoch
Farbivá v kozmetických výrobkoch
Konzervačné látky v kozmetických výrobkoch
UV filtre v kozmetických výrobkoch
Tvrdenia o výrobku
Nanomateriály